Năm 2020 Giồng Trôm phấn đấu xây dựng thành công 3 xã Nông thôn mới

Ngày đăng bài: 12/02/2020 | Tác giả: Kim Phụng

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Giồng Trôm năm 2020, Ban Chỉ đạo huyện phấn đấu xây dựng thêm 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới gồm Thạnh Phú Đông, Sơn Phú và Hưng Lễ, nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới toàn huyện lên 9 xã.

Cũng theo kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm 2020 xã Châu Bình được công nhận xã Nông thôn mới nâng cao, Châu Hòa và Bình Thành phấn đấu xây dựng hoàn thành bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao. Các xã còn lại đạt thêm từ 2 tiêu chí trở lên và cơ bản hoàn thành 4 tiêu chí "cứng": Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh.

Một tuyến đường ở xã Thạnh Phú Đông được xây dựng đạt chuẩn Nông thôn mới. (Ảnh: Kim Phụng)

Để thực hiện mục tiêu này, Ban Chỉ đạo Các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm, các phòng, ban chuyên môn và Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới các xã sẽ tập trung đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới gắn với phát huy hiệu quả Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và người dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân thụ hưởng", hướng tới mục tiêu cải thiện đời sống, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và môi trường ở nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.