Tỉnh Bến Tre đôn đốc tiến độ hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới ngày từ đầu năm 2020

Ngày đăng bài: 20/02/2020 | Tác giả: Hữu Lộc

Bến Tre xác định đến năm 2020, toàn tỉnh phải có ít nhất 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới (theo chỉ tiêu Trung ương giao), thực tế sẽ phấn đấu công nhận ít nhất 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời công nhận thêm xã Bình Khánh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 62 xã, các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí trong đó có 04 tiêu chí "cứng" gồm Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh, huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì 02 cuộc họp kiểm tra tiến độ, đồng thời chỉ đạo, định hướng thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập: xây dựng nông thôn mới phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. (Ảnh: Thành Tân)

Nội dung thứ nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình, kiểm tra tiến độ xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, do Ông Nguyễn Hữu Lập – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì vào ngày 06 tháng 02 năm 2020, tai cuộc họp ông Nguyễn Hữu Lập có ý kiến kết luận như sau:

Giao các sở, ngành tỉnh chủ động tăng cường hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu do sở, ngành mình phụ trách; Phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre rà soát, thẩm định lại mức độ đạt tiêu chí ngành phụ trách của xã Bình Phú sau khi xã Mỹ Thành sáp nhập, báo cáo về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ cho xã Bình Phú và thành phố Bến Tre.

Đề nghị hệ thống chính trị huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre cần xác định xây dựng nông thôn mới cấp huyện là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, tập trung hoàn thành trong 06 tháng đầu năm, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương thẩm định trong tháng 4/2020; đảm bảo tiến độ công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước thời điểm Đại hội Đảng bộ cấp huyện.

Việc hoàn thành hồ sơ cấp huyện phải song song với việc đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện, thành phố để kịp tiến độ hoàn thành hồ sơ của tỉnh gửi Trung ương thẩm định. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre phải có kế hoạch cụ thể, phân công giao việc rõ ràng, thời gian hoàn thành nhiệm vụ; đề nghị Huyện ủy, Thành ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện; rà soát lại tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới còn nợ tại thời điểm công nhận, đảm bảo hoàn thành như đã cam kết; chú ý đến cảnh quan môi trường sạch, đẹp tạo diện mạo mới cho huyện nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Huyện Chợ Lách đã cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. (Ảnh: Hữu Lộc)

Ngoài ra, đối với một số khó khăn của huyện Chợ Lách, thành phố Bến Tre về quy hoạch, văn hóa, môi trường, y tế và an ninh trật tự, đề nghị các sở, ngành tỉnh phối hợp với 02 đơn vị cấp huyện thực hiện, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Nội dung thứ hai, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình, kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký năm 2019, cũng do Ông Nguyễn Hữu Lập – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì vào ngày 12 tháng 02 năm 2020, tại cuộc họp, Ông Nguyễn Hữu Lập nhấn mạnh:

Trong tình hình diễn biến phức tạp của hạn mặn, dịch viêm đường hô hấp cấp, chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Đảng các cấp, địa phương cấp huyện, xã cần phải quyết tâm nhiều hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt hơn để triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị đặt ra, đặc biệt xem nội dung xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần phải hoàn thành.

Đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng cần chú trọng đến chất lượng các các công trình hạ tầng. (Ảnh: Hữu Lộc)

Để đạt mục tiêu trước mắt vào năm 2020, các xã cần tập trung triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân công, kiểm tra, giám sát cụ thể tiến độ thực hiện, đặc biệt là theo dõi, đôn đốc về tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học.

Xã Giao Thạnh (huyện Thạnh Phú), Vĩnh Hòa (huyện Ba Tri) phấn đấu thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận trong quý 2 năm 2020, các xã còn lại nếu đã đủ điều kiện thì sớm đề nghị công nhận, khuyến khích công nhận trước sự kiện Đại hội Đảng bộ cấp huyện.

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh phân công thành viên phụ trách, hỗ trợ, theo dõi tiến độ thực hiện của 13 xã dự kiến công nhận năm 2020; đồng thời UBND cấp huyện phân công thành viên phụ trách để giúp các xã tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Quán triệt phương châm "không làm thay" phải để địa phương tự làm là chính, phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Các Sở, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí xã nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí chưa đạt của 13 xã (gồm tiêu chí số 2 – Giao thông, 5 – Trường học, 6 – Cơ sở vật chất văn hóa, 11 – Hộ nghèo, 13- Tổ chức sản xuất, 17 – Môi trường và An toàn thực phẩm và 19 – Quốc phòng và An ninh), cần tập trung hỗ trợ, giúp các xã tháo gỡ khó khăn, sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cần chú trọng đảm bảo chất lượng các tiêu chí, không để nợ đọng xảy ra khi đề nghị công nhận; xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phải khác các xã chưa đạt chuẩn về chất lượng đời sống, thu nhập của người dân được nâng lên, cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, Hợp tác xã phải hoạt động hiệu quả, an ninh trật tự được giữ vững,... đồng thời các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần chủ động nghiên cứu bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

Hoạt động "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" cần được kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện để có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung vận động, tuyên truyền, nâng cao vai trò của người dân trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của người dân như đóng góp vốn, giải phóng mặt bằng xây dựng giao thông, các công trình hạ tầng khác, giữ gìn vệ sinh môi trường,...

Để đạt được mục tiêu năm 2020, qua 02 cuộc họp đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành tỉnh và địa phương cùng chung tay phấn đấu với tinh thần quyết tâm cao, góp phần đạt được mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2020, đồng thời hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.