Gần nhất

Tên Cỡ Các tải xuống
TT_09-2016 BTC.pdf
Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính
544k 285
TT 349_2016 BTC.pdf
Thông tư 349/2016/TT-BTC
419k 318
30 KH-BCDTW-VPDP.pdf
Kế hoạch Tuyên truyền mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1,1MB 449
CV 108_BCÐTW0001.pdf
Công văn Về việc báo cáo kết quả 2 năm và năm 2012 về thực hiện Chương trình về xây dựng Nông thôn mới
557k 619
Thong tu lien tich _ban chinh thuc pdf.pdf
Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt xây dựng xã nông thôn mới
1,2MB 648
26134TTLBNNTCKHDT.pdf
Thông tư liên tịch Hướng dẫn mộ số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
1,7MB 475
Quyết định số 366 QĐ-TTg.pdf
Quyết định Về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thông giai đoạn 2012-2015
415k 397
Qui che VPDP CT (08_3_2011).doc
Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
112k 411
Qdinh so 1620TTG ve ke hoach thi dua ca nuoc chung suc xay dung NTM.PDF
Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thu đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
367k 525
QD800TTG.PDF
Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
827k 429
Chuẩn QG y tế xã giai đoạn 2011-2020.doc
Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020
325k 345
1003 QD-BNN-KTHT.pdf
Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020
3,3MB 884
695 QĐ-TTg.pdf
Quyết định Sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
109k 461
463QĐ-BTTT.pdf
Quyết định Ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành Thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới
4,4MB 438
193 2010 QD-TTG.PDF
Quyết định Phê duyệt rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới
377k 413
QD 230-2003-TTg.doc
Quyết định việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản
64k 530
184 QD-TTg.pdf
Quyết định về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2006-2010
166k 629
QD 119TTG_2011 cua TTCP ve de an Thong tin Tt nong thon.PDF
Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển thông tin, truyề
489k 458
QD 1980-2016 VE BO TIEU CHI QUOC GIA NTM.pdf
Quyết định 1980/TTg Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
473k 175
QD 2540-TTg VE QUY TRINH XET CONG NHAN XA NTM.pdf
Quyết định ban hành Quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.
2MB 124