Gần nhất

Tên Cỡ Các tải xuống
193 2010 QD-TTG.PDF
Quyết định Phê duyệt rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới
377k 426
QD 230-2003-TTg.doc
Quyết định việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản
64k 552
184 QD-TTg.pdf
Quyết định về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2006-2010
166k 657
QD 119TTG_2011 cua TTCP ve de an Thong tin Tt nong thon.PDF
Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển thông tin, truyề
489k 475
QD 1980-2016 VE BO TIEU CHI QUOC GIA NTM.pdf
Quyết định 1980/TTg Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
473k 181
QD 2540-TTg VE QUY TRINH XET CONG NHAN XA NTM.pdf
Quyết định ban hành Quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.
2MB 127
QD 1600-TTg PHE DUYET CTMTQG XD NTM GIAI DOAN 2016-2020.pdf
Phê duyệt CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
2,7MB 135
QD 1760-TTg BO SUNG DIEU CHINH QD 1600.pdf
Quyết định điều chỉnh, bổ sung QĐ số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
259k 105
QĐ-BCT-Tiêu chí điểm giới thiệu.pdf
Quyết định số 920 năm 2019 của Bộ Công Thương
3,3MB 46
QUYET DINH BO TIEU CHI OCOP TRUNG UONG.pdf
Quyết định số 1048 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
3,2MB 170
38UBND_19_2_2014.doc
THÔNG BÁO Ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - kiêm Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh
50k 3146
78_TB_UBND
Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - kiêm Trưởng ban Chỉ đạo tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh
1,4MB 165
TB BCD NTM THANG 2.2017.pdf
Kết luận BCĐ NTM tháng 02/2017
2,3MB 252
KET LUAN CHI DAO - BCD TINH.pdf
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre.
1,4MB 222
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh sơ kết Các CTMTQG Quí I-2018.pdf
Thông báo ý kiến kết luận của ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình MTQG quý I và phương hướng quý II năm 2018.
1,2MB 360
KET LUAN TRUONG BCĐ HOP 6 THANG DAU NAM 2018.pdf
Ý kiến kết luận của ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018
1,6MB 307
THONG BAO KET LUAN HOP BCĐ CUOI NAM 2018.pdf
Thông báo ý kiến kết luận của ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
1,8MB 36
Bao cao hop BCD (sau hop).doc
BÁO CÁO Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và một số công việc trọng tâm thực hiện trong năm 2014
108k 38697
Bao cao so ket 3 nam xay dung NTM 9-5-2014.doc
Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
106k 22561
Phu luc so 3(1).xls
DANH MỤC CÔNG TRÌNH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
35k 2472