Gần nhất

Tên Cỡ Các tải xuống
QD 1600-TTg PHE DUYET CTMTQG XD NTM GIAI DOAN 2016-2020.pdf
Phê duyệt CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
2,7MB 129
QD 1760-TTg BO SUNG DIEU CHINH QD 1600.pdf
Quyết định điều chỉnh, bổ sung QĐ số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
259k 101
QĐ-BCT-Tiêu chí điểm giới thiệu.pdf
Quyết định số 920 năm 2019 của Bộ Công Thương
3,3MB 35
QUYET DINH BO TIEU CHI OCOP TRUNG UONG.pdf
Quyết định số 1048 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
3,2MB 15
38UBND_19_2_2014.doc
THÔNG BÁO Ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - kiêm Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh
50k 3135
78_TB_UBND
Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - kiêm Trưởng ban Chỉ đạo tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh
1,4MB 162
TB BCD NTM THANG 2.2017.pdf
Kết luận BCĐ NTM tháng 02/2017
2,3MB 249
KET LUAN CHI DAO - BCD TINH.pdf
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre.
1,4MB 219
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh sơ kết Các CTMTQG Quí I-2018.pdf
Thông báo ý kiến kết luận của ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình MTQG quý I và phương hướng quý II năm 2018.
1,2MB 352
KET LUAN TRUONG BCĐ HOP 6 THANG DAU NAM 2018.pdf
Ý kiến kết luận của ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018
1,6MB 294
THONG BAO KET LUAN HOP BCĐ CUOI NAM 2018.pdf
Thông báo ý kiến kết luận của ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
1,8MB 33
Bao cao hop BCD (sau hop).doc
BÁO CÁO Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và một số công việc trọng tâm thực hiện trong năm 2014
108k 38505
Bao cao so ket 3 nam xay dung NTM 9-5-2014.doc
Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
106k 22545
Phu luc so 3(1).xls
DANH MỤC CÔNG TRÌNH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
35k 2466
KQ dat tieu chi cuoi thang 03-2014 cua 124 xa va 25 xa diem(1).xls
BẢNG KẾT QUẢ ĐẠT TIÊU CHÍ NTM CỦA 25 XÃ ĐIỂM
71k 2480
16_BC_UBND
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
10,1MB 278
125_BC_BCD
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016
2,2MB 279
190_BC_BCD
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016
3,9MB 275
206_BC_BCD
Báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
4,5MB 256
216_BC_UBND
Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
2,5MB 208