Gần nhất

Tên Cỡ Các tải xuống
KQ dat tieu chi cuoi thang 03-2014 cua 124 xa va 25 xa diem(1).xls
BẢNG KẾT QUẢ ĐẠT TIÊU CHÍ NTM CỦA 25 XÃ ĐIỂM
71k 2497
16_BC_UBND
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
10,1MB 303
125_BC_BCD
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016
2,2MB 292
190_BC_BCD
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016
3,9MB 286
206_BC_BCD
Báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
4,5MB 276
216_BC_UBND
Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
2,5MB 222
BAO CAO CAC CHUONG TRINH MTQG 2016.pdf
Báo cáo số 117/BC-UBND
3,6MB 444
BC 256 CUA UBND TINH.pdf
Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.
11,6MB 302
Báo cáo tổng kết các CTMTQG 2017.pdf
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.
8,6MB 950
BC TINH HINH THUC HIEN CAC CTMTQG 6 THANG 2018 .pdf
Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018.
4,8MB 6903
BAO CAO BCĐ CAC CTMTQG NAM 2018.pdf
Báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.
9,4MB 48
BAO CAO 10 NAM NONG THON MOI.pdf
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2011 - 2020)
6,3MB 86
Hướng dẫn thực hiện ND 161 của UBND tỉnh.pdf
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
73k 2852
NĐ 161 của CP.pdf
Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016.
372k 133
HUONG DAN THUC HIEN CO SO VAT CHAT VA HOAT DONG VH-TT.pdf
Hướng dẫn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện cơ sở vật chất và hoạt động văn hóa - thể thao trong xây dựng huyện nông thôn mới.
697k 361
NQ SO 16-HDND.pdf
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.
1,1MB 185
NQ 05 HDND TINH.pdf
Nghị quyết về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.
551k 890
QUY DINH BO TIEU CHI OCOP.doc
Quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre
2,7MB 225
ND_161.pdf 372k 355