Gần nhất

Tên Cỡ Các tải xuống
BAO CAO CAC CHUONG TRINH MTQG 2016.pdf
Báo cáo số 117/BC-UBND
3,6MB 427
BC 256 CUA UBND TINH.pdf
Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.
11,6MB 291
Báo cáo tổng kết các CTMTQG 2017.pdf
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.
8,6MB 862
BC TINH HINH THUC HIEN CAC CTMTQG 6 THANG 2018 .pdf
Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018.
4,8MB 5702
BAO CAO BCĐ CAC CTMTQG NAM 2018.pdf
Báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.
9,4MB 35
Hướng dẫn thực hiện ND 161 của UBND tỉnh.pdf
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
73k 2825
NĐ 161 của CP.pdf
Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016.
372k 122
HUONG DAN THUC HIEN CO SO VAT CHAT VA HOAT DONG VH-TT.pdf
Hướng dẫn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện cơ sở vật chất và hoạt động văn hóa - thể thao trong xây dựng huyện nông thôn mới.
697k 348
NQ SO 16-HDND.pdf
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.
1,1MB 177
NQ 05 HDND TINH.pdf
Nghị quyết về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.
551k 875
QUY DINH BO TIEU CHI OCOP.doc
Quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre
2,7MB 176
ND_161.pdf 372k 338