Quay lại

Quyết định

Tài liệu
Tên Cỡ Các tải xuống
1003 QD-BNN-KTHT.pdf
Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020
3,3MB 907
184 QD-TTg.pdf
Quyết định về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2006-2010
166k 644
193 2010 QD-TTG.PDF
Quyết định Phê duyệt rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới
377k 418
463QĐ-BTTT.pdf
Quyết định Ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành Thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới
4,4MB 445
695 QĐ-TTg.pdf
Quyết định Sửa đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
109k 471
Chuẩn QG y tế xã giai đoạn 2011-2020.doc
Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020
325k 352
QD 119TTG_2011 cua TTCP ve de an Thong tin Tt nong thon.PDF
Quyết định Phê duyệt Đề án Phát triển thông tin, truyề
489k 464
QD 1600-TTg PHE DUYET CTMTQG XD NTM GIAI DOAN 2016-2020.pdf
Phê duyệt CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
2,7MB 132
QD 1760-TTg BO SUNG DIEU CHINH QD 1600.pdf
Quyết định điều chỉnh, bổ sung QĐ số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
259k 103
QD 1980-2016 VE BO TIEU CHI QUOC GIA NTM.pdf
Quyết định 1980/TTg Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
473k 180
QD 230-2003-TTg.doc
Quyết định việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản
64k 543
QD 2540-TTg VE QUY TRINH XET CONG NHAN XA NTM.pdf
Quyết định ban hành Quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.
2MB 126
QD800TTG.PDF
Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
827k 434
Qdinh so 1620TTG ve ke hoach thi dua ca nuoc chung suc xay dung NTM.PDF
Quyết định Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thu đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"
367k 529
Qui che VPDP CT (08_3_2011).doc
Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
112k 420
QUYET DINH BO TIEU CHI OCOP TRUNG UONG.pdf
Quyết định số 1048 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.
3,2MB 33
Quyết định số 366 QĐ-TTg.pdf
Quyết định Về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thông giai đoạn 2012-2015
415k 404
QĐ-BCT-Tiêu chí điểm giới thiệu.pdf
Quyết định số 920 năm 2019 của Bộ Công Thương
3,3MB 41