Bình Đại tăng cường các giải pháp xây dựng và giữ vững trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng bài: 15/08/2017 | Tác giả: Thanh Hương

Những năm qua, cùng với việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, huyện Bình Đại đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn quốc gia, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Bình Đại thường xuyên tranh thủ các nguồn vốn đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất giáo dục. (Ảnh: Thanh Hương)

Đến nay, cơ sở vật chất ở các trường, lớp học trên địa bàn huyện từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của con em địa phương. Toàn huyện hiện có 59 trường học, tuy nhiên đến thời điểm này chỉ có 14 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 23,72% tổng số trường, trong đó bậc học mầm non có 2 trường, tiểu học 7 trường, THCS 5 trường.

Xác định, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nhằm đảm bảo vững chắc điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, huyện Bình Đại đã ban hành Đề án xây dựng và giữ vững trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu duy trì chất lượng và phát huy tốt hiệu quả hoạt động của các trường đạt chuẩn hiện có và phát triển số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, huyện Bình Đại phấn đấu đến năm 2020, có thêm 16 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 50,84% tổng số trường. Trong đó, bậc mầm non đạt thêm 6 trường, tiểu học đạt thêm 6 trường, trung học cơ sở đạt thêm 4 trường, đồng thời phấn đấu hoàn thiện và nâng cao chất lượng các trường đã đạt để được tái công nhận.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, UBND huyện đã chỉ đạo ngành giáo dục huyện thực hiện lộ trình xây dựng và giữ vững thành tích trường chuẩn quốc gia, trong đó chú trọng vào 6 nhóm giải pháp. Trước hết, tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng năm gắn với kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện; Tranh thủ các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và các nguồn xã hội hóa giáo dục, để đầu tư hoàn chỉnh điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường đăng ký thực hiện trường đạt chuẩn quốc gia, chủ yếu bảo đảm diện tích mặt bằng, thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, chủ quyền sử dụng đất, xây dựng đầy đủ phòng học lý thuyết, phòng bộ môn, phòng chức năng, đầu tư các thiết bị dạy học đúng chuẩn, thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, sửa chữa duy tu hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục huyện tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, trình độ lý luận chính trị, rèn luyện, giữ gìn, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề giáo, nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục. Đồng thời, thường xuyên củng cố bộ máy tổ chức trong nhà trường, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý các hoạt động giáo dục,  nhất là xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể nhà trường thật sự trong sạch vững mạnh. Đồng thời, duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục học 2 buổi 1 ngày, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, hạn chế học sinh bỏ học, lưu ban và chủ động phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục gồm: nhà trường - gia đình - xã hội trong công tác đào tạo.