Xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới" xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị loại V năm 2018

Ngày đăng bài: 16/01/2018 | Tác giả: Trà Dũng

Đảng ủy xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Đồng khởi mới" xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị loại V năm 2018.

Ông Lê Văn Nhứt - Bi thư Đảng ủy xã Mỹ Chánh phát động phong trào thi đua. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Nhứt - Bí thư Đảng ủy xã phát động trong toàn Đảng bộ và nhân dân xã hưởng ứng thực hiện Phong trào thi đua "Đồng khởi mới' với nội dung "Mỹ Chánh chung sức xây dựng thành công xã nông thôn mới gắn xây dựng đô thị loại V năm 2018 và hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới", với mục tiêu là giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt, tập trung xây dựng các tiêu chí chưa đạt. Gắn xây dựng nông thôn mới với lộ trình xây dựng các chỉ tiêu đô thị loại V.

Trong đó, cả hệ thống chính trị và nhân dân sẽ tập trung xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện phương châm Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X: "Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới". Biến tinh thần Đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào Đồng khởi trong xây dựng các tiêu chí nông thôn mới và đô thị loại V. Qua phong trào, nhằm tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm cải thiện hạ tầng nông thôn, tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong xã; góp phần tạo ra diện mạo mới cho xã Mỹ Chánh.

Được biết, xã Mỹ Chánh được Nghị quyết Huyện ủy Ba Tri xác định xây dựng thành công xã nông thôn mới vào năm 2018. Tính đến nay, xã tự đánh giá đã thực hiện cơ bản đạt được 15/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 4 tiêu chí chưa đạt, đó là: tiêu chí số 02 về Giao thông, Tiêu chí số 05 về Trường học, tiêu chí số 06 về Cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 về Môi trường.