Công tác dân vận chính quyền góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”

Ngày đăng bài: 11/07/2018 | Tác giả: Thái Hòa

Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị và Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân vận chính quyền năm 2018, nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước trực tiếp tiếp dân, cán bộ phụ trách "một cửa", cán bộ phụ trách công tác dân vận và quy chế dân chủ tại các sở, ban ngành tỉnh, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới.

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Thái Hòa)

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên được trang bị và cập nhật những kiến thức cơ bản về Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận; Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong tình hình hiện nay, nội dung thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2018; Đạo đức công vụ; Nội dung, phương pháp triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

Khóa học đã giúp các học viên tiếp thu được kiến thức ở nhiều khía cạnh khác nhau, đa dạng về nhiều hình thức tiếp cận, vận động người dân tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới; nắm được sự ra đời, nội dung, ý nghĩa của công tác dân vận.

Khác với công tác dân vận trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) và 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc (1945-1975), công tác dân vận trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hướng vào vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị,… Tiêu biểu là các phong trào thi đua "Xóa đói, giảm nghèo", "Đền ơn, đáp nghĩa", "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và đặt biệt trong những năm gần đây là phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" góp phần quan trọng vào các thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng trên tất cả các lĩnh vực.