Gần 1.600 cán bộ các cấp tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ngày đăng bài: 31/10/2018 | Tác giả: Thành Tân

Từ ngày 24/9 đến 26/10/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức 19 lớp tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018 cho gần 1.600 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và cán bộ Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, cán bộ phụ trách nông thôn mới cấp xã và Ban phát triển ấp.

Có gần 1.600 cán bộ các cấp tham gia 19 lớp tập huấn Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018. (Ảnh: Thành Tân)

Thời gian mỗi lớp tập huấn 1 ngày, báo cáo viên của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và Chi cục Phát triển nông thôn đã trao đổi nhiều nội dung về vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác xây dựng nông thôn mới; Kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới; Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); và các cơ chế, chính sách mới trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Cao Minh Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo tại lớp tập huấn. (Ảnh: Thành Tân)

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai các văn bản mới ban hành về xây dựng nông thôn mới; những công việc hộ gia đình thực hiện trong bộ tiêu chí nông thôn mới; kỹ năng vận động thành lập, quản lý, hỗ trợ cho các Tổ hợp tác, Hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đọan 2016 - 2020.