Thạnh Phú tập huấn nâng cao năng lực về xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 28/11/2018 | Tác giả: Văn Minh

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Thạnh Phú vừa tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về xây dựng nông thôn mới cho gần 100 cán bộ ấp của 17 xã quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Nội dung tập huấn xoay quanh một số vấn đề về cơ chế chính sách trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể như: Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020,... Các cơ chế, chính sách của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới như: Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 1186/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Đề án Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020,...

Quang cảnh buổi tập huấn. (Ảnh: Văn Minh)

Ngoài ra, đại biểu được hướng dẫn các kỹ năng tuyên truyền miệng như: kỹ năng lựa chọn nội dung tuyên truyền, nghiên cứu xử lý tài liệu, sử dụng ngôn ngữ, văn phong, phát biểu và trả lời câu hỏi,...

Qua tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ ấp trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.