Thạnh Phú phấn đấu mỗi năm thành lập ít nhất 02 Hợp tác xã

Ngày đăng bài: 30/11/2018 | Tác giả: Văn Minh

UBND huyện Thạnh Phú vừa triển khai kế hoạch phát triển Hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020.

Hiện nay, toàn huyện có 13 hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 05 hợp tác xã thành lập trong năm 2018 như: Hợp tác xã dừa Phú Nông xã Phú Khánh, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thới Thạnh, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tép rang dừa Mỹ Hưng, Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ An và Hợp tác xã Nông nghiệp Giao Thạnh.

Thạnh Phú phấn đấu mỗi năm thành lập ít nhất 02 Hợp tác xã. (Ảnh: Văn Minh)

Thời gian qua, việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể được sự quan tâm chỉ đạo của các ngành, các cấp, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Thạnh Phú đã gắn phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã vào xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao nhận thức của người dân, huy động được sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể và địa phương.

Tuy nhiên, ngoài những hợp tác xã hoạt động hiệu quả, vẫn còn một số hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả; các hợp tác xã mới thành lập dù được quan tâm hỗ trợ nhưng chậm đi vào hoạt động, trông chờ nhiều vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa phát huy tính chủ động, tích cực của Ban lãnh đạo hợp tác xã. Trình độ quản lý, điều hành hoạt động của hợp tác xã nhìn chung còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu trong điều kiện kinh tế thị trường. Một số mối liên kết với doanh nghiệp chưa bền vững. Các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả chậm giải thể theo qui định,…

Mục tiêu của huyện là tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã. Tập trung duy trì các hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho thành viên. Hỗ trợ thúc đẩy các tổ hợp tác hoạt động hiệu quả để thành lập hợp tác xã. Giải thể dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả. Bên cạnh, phát triển hợp tác xã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, huyện, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và phát triển hợp tác xã đúng bản chất, nguyên tắc tổ chức hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đồng thời, huyện Thạnh Phú cũng đề ra mục tiêu mỗi năm thành lập ít nhất 02 hợp tác xã; hoàn thành việc giải thể Hợp tác xã Thạnh Phong và Thanh Bình. Tập trung hỗ trợ Hợp tác xã lúa tôm Thạnh Phú và Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong thực hiện theo Quyết định 445 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020.

Để thực hiện đạt các mục tiêu, Thạnh Phú đề ra nhiều giải pháp, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền đưa Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước từng bước đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và mang lại những thay đổi tích cực cho phong trào kinh tế tập thể, chú trọng phát triển hợp tác xã trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và các làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Gắn kết, lồng ghép, huy động, phân bổ các nguồn vốn từ các chương trình khuyến công, khuyến nông, Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất của các dự án,… để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Vận dụng linh hoạt các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn cho việc củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác.

Tăng cường theo dõi nắm tình hình, đánh giá chất lượng hoạt động của các hợp tác xã; từ đó đánh giá đúng thực tế để có hướng củng cố, phát triển phù hợp, bền vững. Đẩy mạnh phát triển các chuỗi giá trị nông sản, tập trung vào khâu sản xuất thị trường tiêu thụ, gắn kết nông dân và doanh nghiệp tạo đầu ra cho sản phẩm. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành và địa phương trong việc quản lý, phát triển các hợp tác xã. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất cho người dân và kỹ năng quản lý điều hành hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị các hợp tác xã.

Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ quản lý hợp tác xã. Nghiên cứu, đề xuất phương án biệt phái tạo điều kiện thu hút cán bộ, người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và năng động trong sản xuất, kinh doanh về làm việc, hỗ trợ cho các hợp tác xã điểm.