Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới các xã Tiểu vùng IV năm 2018

Ngày đăng bài: 07/12/2018 | Tác giả: Hoàng Minh

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm vừa đến xã Hưng Phong, kiểm tra đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới năm 2018, đối với các xã Hưng Phong, Phước Long, Sơn Phú và Thụân Điền. Ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Trần Thái Bình - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; ông Phạm Tấn Lễ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đến dự.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hoàng Minh)

Từ đầu năm 2018 đến nay, các xã Hưng Phong, Phước Long, Sơn Phú và Thụân Điền (Thuộc Tiểu vùng IV của huyện Giồng Trôm) có sự phát triển tương đối toàn diện các mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh. Vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy với tinh thần tiến công, nêu gương tốt. Công tác chỉ đạo các đoàn thể, các chi bộ ấp, củng cố hệ thống chính trị của xã ổn định. Trong vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy luôn có tinh thần tiến công, từng thành viên làm việc hết chức năng. Các xã có xây dựng quy hoạch chung; Các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra được Đảng ủy, Hội Đồng nhân dân thống nhất, từ đó tạo ra cơ sở và điều kiện thuận lợi để Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã tập trung chỉ đạo các ngành tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ. Vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào xây dựng Đời sống văn hóa; nhận thức ý nghĩa và tầm quang trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới trong nội bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân có sự chuyển biến tích cực.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Tấn Lễ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm đánh giá, thời gian qua, công tác tuyên truyền của các xã chưa phong phú, đa dạng về hình thức và nội dung còn chung chung, thiếu cụ thể với từng đối tượng nên chưa phát huy hết vai trò chủ thể trực tiếp của người dân trong xây dựng nông thôn mới;  các xã cần tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên kiện toàn Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia; phải có qui chế làm việc, phân công cụ thể từng thành viên. Lãnh đạo từng địa phương phải có tầm nhìn xa trong xây dựng nông thôn mới.

Kết luận chỉ đạo buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện Giồng Trôm nhấn mạnh, các xã cần quan tâm hơn đến việc vận động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhất là nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 theo Đề án 3333 của Ủy ban nhân dân tỉnh; không trông chờ cấp trên; không khoán trắng cho cấp dưới. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên được phân công phụ trách.