Ngành nông nghiệp tỉnh tập trung giải pháp phát triển “tam nông”

Ngày đăng bài: 20/12/2018 | Tác giả: Thành Tân

Chiều 19/12/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức tổng kết năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì hội nghị.  

Theo báo cáo, năm 2018, sản xuất nông nghiệp của tỉnh từng bước được chuyển theo hướng sản xuất hàng hóa, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ hơn. Lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy, hải sản được thực hiện theo đúng quy hoạch; hướng năng suất, chất lượng, sạch, an toàn và từng lúc ứng dụng công nghệ cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp được hình thành và phát triển, bước đầu hình thành mối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp. Có 77/821 tổ hợp tác (THT), 29/64  hợp tác xã (HTX) hình thành và tham gia chuỗi giá trị; có 4 chuỗi giá trị: dừa, bưởi da xanh, nhãn, chôm chôm được hình thành và có chiều hướng phát triển tốt.

Quang cảnh hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2018. (Ảnh: Thành Tân)

Toàn tỉnh có 27 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 3 xã được Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh biểu quyết thống nhất đạt chuẩn, 17 xã đạt 15-18 tiêu chí, 66 xã đạt 10-14 tiêu chí, 34 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 12,67 tiêu chí, tăng 1,41 tiêu chí so với đầu năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng đề án Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực hiện các bước trong quá trình đấu thầu để lựa chọn tư vấn xây dựng Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm và đang phối hợp với đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để xây dựng Đề án hoàn thành đúng tiến độ phê duyệt Đề án trong quý IV năm 2018. Bên cạnh đó, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương chọn Bến tre xây dựng mô hình thí điểm "Làng văn hóa - du lịch" tại huyện Chợ Lách, Văn phòng điều phối tỉnh đang hoàn chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà tư vấn xây dựng Đề án.

Các địa phương tập trung xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. (Ảnh: Thành Tân)

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của nhiều đại biểu, sản xuất nông nghiệp của các địa phương vẫn manh mún, nhỏ hẹp. Phân khúc thị trường, sản xuất, thu mua, chế biến vẫn còn rời rạc, chưa hình thành và vận hành theo chuỗi giá trị bền vững; cũng như chưa tạo ra được nhiều chuỗi mang lại giá trị gia tăng khiến cho thu nhập của nông dân thiếu ổn định. Bên cạnh đó, năng lực hoạt động của một số THT, HTX chưa có chuyển biến tích cực do nông dân chưa nhận thức đúng đắn và chưa tht sự tự nguyện tham gia vào THT, HTX, nhất là tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị. Kết quả xây dựng NTM tiến độ còn chậm, chính quyền và người dân còn tư tưởng chạy vốn để xây dựng các thiết chế, kết cấu hạ tầng hơn là phát huy nội lực, vai trò chủ thể của người dân.

Năm 2019, thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy là "Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá", ngành nông nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Chương trình, Kế hoạch, Kết luận, ... đã ban hành nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế nông nghiệp. Tập trung 2 mũi nhọn là kinh tế vườn và kinh tế biển, triển khai các giải pháp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ; Triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế nông nghiệp, tập trung thực hiện có hiệu quả Kết luận số 359-KL/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; khẩn trương rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch nông thôn mới ở tất cả các xã trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, hiện đại gắn với phát triển du lịch; Khuyến khích phát triển các nghề mới phù hợp với điều kiện địa phương theo chủ trương "mỗi xã một sản phẩm", tập trung xây dựng thí điểm "làng văn hóa-du lịch" ở huyện Chợ Lách.

Tập trung phát triển nông nghiệp gắn du lịch nông nghiệp. (Ảnh: Thành Tân)

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Bùi Văn Lâm, để đạt được mục tiêu đẩy nhanh tốc độ phát triển nền nông nghiệp trong tình hình mới, ngành nông nghiệp sẽ tập trung mạnh, quyết liệt vào lĩnh vực "tam nông", đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xây dựng chuỗi giá trị hàng nông sản. Cụ thể, Sở sẽ chỉ đạo toàn ngành thực hiện hiệu quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, mở rộng liên kết, hợp tác, hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo chặt chẽ từ khâu đầu vào đến đầu ra.

Đồng thời, ngành sẽ gắn xây dựng NTM, chương trình mỗi xã một sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh; tập trung làm lan tỏa cho được cuộc cách mạng nhận thức từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; củng cố và xây dựng, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ cho THT, HTX và các tổ chức đại diện của nông dân tham gia vào các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh.

Quan tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. (Ảnh: Thành Tân)

Ông Bùi Văn Lâm đề nghị, ngành nông nghiệp các địa phương cần chủ động rà soát, lựa chọn những sản phẩm đặc trưng để xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị; xây dựng và nhân rộng các mô hình SX an toàn được chứng nhận GAP, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và có chỉ dẫn địa lý, hướng truy xuất nguồn gốc, đồng thời, tổ chức thực hiện tốt "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới".