Chợ Lách tập trung phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Ngày đăng bài: 09/01/2019 | Tác giả: Việt Cường

Năm 2018, thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và nâng cấp chuỗi giá trị, huyện Chợ Lách đã triển khai nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cây giống của huyện giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị bưởi da xanh, chôm chôm và hoa kiểng của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Sản xuất cây giống đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn của ngành trồng trọt. (Ảnh: Việt Cường)

Huyện tập trung tuyên truyền vận động nông dân sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Diện tích cây ăn trái giảm do một số chuyển sang sản xuất cây giống và hoa kiểng, tuy nhiên nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên hầu hết vườn cây ăn trái được tổ chức sản xuất ngày càng hiệu quả, giá trị kinh tế và chất lượng sản phẩm được nâng lên. Sản xuất hoa kiểng duy trì số lượng trên 14 triệu sản phẩm, sản xuất cây giống phát triển nhanh, diện tích được mở rộng, sản lượng sản xuất trên 22 triệu cây giống các loại. Tình hình chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng. Hoạt động nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định.

Về phát triển kinh tế hợp tác, trong năm huyện đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ nâng chất lượng hoạt động Hợp tác xã nông nghiệp xã Tân Thiềng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý của Hội đồng quản trị các hợp tác xã trên địa bàn và cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế tập thể cho cán bộ quản lý cấp huyện và xã. Phối hợp với Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh xây dựng mô hình "Phát triển làng nghề hoa giấy Phú Sơn gắn với du lịch sinh thái". Hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 4 hợp tác xã, nâng số Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện là 11 Hợp tác xã. Thành lập mới 8 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151 là 131 tổ. Duy trì 31 làng nghề cây giống, hoa kiểng hoạt động ổn định.

Theo số liệu cuối năm 2018, xã Vĩnh Thành có thu nhập bình quân đầu người đạt 46,5 triệu đồng/người/năm, 3 xã: Vĩnh Hòa, Hòa Nghĩa và Hưng Khánh Trung B có thu nhập thấp nhất cùng 41 triệu đồng/người/năm, các xã còn lại có thu nhập từ 41,5 - 43,1 triệu đồng/người/năm.