Chợ Lách huy động tối đa nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 09/01/2019 | Tác giả: Việt Cường

Để huy động tối đa các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, Huyện Chợ Lách sẽ thực hiện đồng bộ và chặt chẽ các giải pháp cân đối, phân bổ ngân sách một cách hiệu quả. Tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương thông qua việc xác định lại nguồn thu phân cấp cho các địa phương trên cơ sở Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi. Đồng thời tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương từ đất công thông qua rà soát xác định quỹ đất, tạo quỹ đất sạch để thực hiện đấu giá; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dung đất.

Lực lượng chiến sĩ Mùa hè xanh tham gia xây dựng giao thông nông thôn mới tại Chợ Lách. (Ảnh: Việt Cường)

Huy động, quản lý, sử dụng "linh hoạt, hiệu quả, minh bạch" các nguồn vốn từ chương trình, dự án để lồng ghép đầu tư, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới như: Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế, Đề án phát triển đa dạng sinh kế và thoát nghèo bền vững, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh,… Kêu gọi, tạo điều kiện hoạt động thuận lợi trong việc lập quỹ, triển khai chương trình dự án hỗ trợ cải thiện, phát triển kinh tế địa phương.

Xác định nội dung trọng tâm là phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững tạo nền tảng vận động kinh phí đối ứng, đóng góp xây dựng nông thôn mới, cụ thể là vận động nhân dân cơ cấu lại sản xuất cho phù hợp từng vùng, thực hiện chuỗi giá trị, liên kết sản xuất; hỗ trợ hộ dân có nhu cầu vay vốn tiếp cận với các nguồn tín dụng ưu đãi, tín dụng tín chấp; đơn giản hóa thủ tục hành chính về cho vay, nghiên cứu điều chỉnh linh hoạt đối tượng, phạm vi và điều kiện cho vay, tạo thuận lợi cho người dân trong vay vốn phát triển nông nghiệp.

Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch huy động vốn xã hội hóa và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trong thực hiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm của địa phương. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự cạnh tranh bình đẳng, minh bạch; hỗ trợ chính sách và lãi suất tín dụng cho các doanh nghiệp đầu tư, vận động hộ dân đóng góp kinh phí đối ứng theo đầu công đất,… Dự kiến năm 2019, nguồn lực thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới trong huyện Chợ Lách hơn 320 tỷ đồng và mức vốn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới hơn 96 tỷ đồng.