Phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng bài: 22/01/2019 | Tác giả: Duy Thanh

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

Theo đó, từ năm 2018 - 2030, Đề án được trên khai trên địa bàn 9 huyện/thành phố, đối tượng thực hiện bao gồm các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương, tập trung vào 6 nhóm/ngành hàng: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm – nội thất – trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng, nhóm sản phẩm nông nghiệp, truyền thống khác. Chủ thể thực hiện gồm tất cả chủ thể sản xuất sản phẩm của địa phương, tập trung vào chủ thể là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.

Mục đích Đề án nhằm phát triển các mô hình tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn của tỉnh Bến Tre và có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế góp phần phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế nông thôn để nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân nông thôn và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí "Kinh tế và tổ chức sản xuất" trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Cụ thể đến năm 2020 đạt 100% số xã có sản phẩm tham gia chương trình; tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm truyền thống, chủ lực, đặc trưng và có tiềm năng phát triển sản xuất quy mô trung bình và lớn của tỉnh Bến Tre; tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng, miền, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, toàn tỉnh có từ 20-30 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh theo hướng gia tăng lợi thế cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nội sinh và gia tăng giá trị; hình thành mới, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức kinh tế cộng đồng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm phát triển kinh tế địa phương bền vững, hình thành mới 10-15 tổ chức kinh tế dựa vào cộng đồng, tái cơ cấu 20-30 tổ chức đã có để phát triển các sản phẩm truyền thống, tập trung vào các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, tổ hợp tác.

Đến năm 2030, toàn tỉnh có ít nhất 250 sản phẩm, dịch vụ OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, hình thành mới ít nhất 50 tổ chức kinh tế dựa vào cộng đồng, có liên kết chuỗi giá trị bền vững.

Để đạt mục tiêu đề ra, cần tập trung thực hiện các nội dung như xây dựng hệ thống tổ chức và cơ chế cho hệ thống OCOP từ tỉnh - huyện - xã nhằm hỗ trợ các cộng đồng trong tỉnh phát triển và thương mại hóa sản phẩm chủ lực của tỉnh; xây dựng chu trình chuẩn theo các bước như tuyên truyền, nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm, tấp huấn, nhận kế hoạch kinh doanh, tập huấn phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, triển khai phương án sản xuất kinh doanh, đánh giá và xếp hạng sản phẩm, xúc tiến thương mại, rà soát và điều chỉnh chu trình thường niên đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, thống kê, kiểm soát; xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, đề án thành phần.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện Đề án, đồng thời phối hợp với sở, ngành và các đơn vị liên quan dựa chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa nhiệm vụ của Chương trình OCOP gắn với lĩnh vực phụ trách của đơn vị.