Bình Đại tăng cường củng cố, xây dựng và phát triển HTX nông nghiệp

Ngày đăng bài: 19/04/2019 | Tác giả: Tuyết Mai

Trong năm 2018, huyện Bình Đại đã tập trung thực hiện một số chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích HTX đầu tư và phát triển trên các lĩnh vực ngành nghề ưu đãi. Thành lập mới 3 HTX, gồm HTX nông nghiệp Thới Lai, HTX dịch vụ thủy sản Định Trung và HTX nông nghiệp Vang Quới Đông, nâng tổng số toàn huyện có 15 HTX. Riêng HTX thủy sản Rạng Đông, HTX thủy sản Đồng Tâm và Quỹ tín dụng nhân dân Phú Long hoạt động mang lại hiệu quả cao với tổng lợi nhuận gần 17 tỷ đồng.

Có 25 tổ hợp tác (THT) thành lập mới, nâng tổng số 157 THT, bao gồm 145 THT hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và 12 THT hoạt động trên lĩnh vực phi nông nghiệp; trong đó, có 141 THT thực hiện đăng ký thủ tục thành lập theo Nghị định số 151 của Chính phủ. Hiện tại, tổng số thành viên của THT là 1.838 người, giải quyết việc làm cho 6.641 lao động. Số cán bộ quản lý THT là 406 người.

Người nông dân được hưởng lợi trực tiếp khi tham gia HTX, THT. (Ảnh: Tuyết Mai)

Theo Kế hoạch của UBND huyện, trong năm 2019, huyện Bình Đại tiếp tục tập trung phát triển các HTX nông nghiệp trên địa bàn. Trong đó, huyện rà soát và tổ chức lại hoạt động các HTX nông nghiệp trên địa bàn đúng theo quy định tại Luật HTX năm 2012. Kiên quyết giải thể các HTX yếu kém đã ngừng hoạt động hoặc không có khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiến hành rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc của các HTX để nâng cao chất lượng hoạt động. Hỗ trợ các HTX tổ chức đại hội thường niên.

Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị, sản xuất cho cán bộ quản lý HTX và thành viên thông qua đào tạo nghề, hỗ trợ cán bộ trẻ có trình độ về làm việc tại các HTX. Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất cho cán bộ quản lý HTX và thành viên thông qua đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo nghề, hỗ trợ cán bộ trẻ có trình độ về làm việc tại các HTX. Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trong đó, đa dạng hóa các khâu dịch vụ, chú trọng sản xuất hàng hóa, đưa giống mới có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và kết nối sản xuất gắn với tiêu thụ ổn định.

Duy trì và nâng cao chất lượng của các HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Hỗ trợ để các HTX vay vốn tín dụng và tiếp cận được với các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước nhất là tiếp cận quỹ phát triển HTX để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tổ chức sản xuất. Quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình sơ chế, đóng gói, bảo quản sau thu hoạch, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa để quản bá trên thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thị trường đầu ra ổn định, định hướng cho các hoạt động xuất khẩu hàng hóa nông sản. Kết nối với các doanh nghiệp thực hiện liên kết với HTX để đầu tư vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tạo điều kiện thành lập mới các HTX nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả. Vận động thành mới 2 HTX nông nghiệp gồm: HTX nông nghiệp tại xã Lộc Thuận, HTX chăn nuôi bò tại xã Phú Long. Đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX với các doanh nghiệp. Thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp để khắc phục tình trạng sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, quản lý chất lượng và tiêu thụ nông sản khó khăn trong điều kiện hiện nay. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, thực hiện liên kết với doanh nghiệp, phát huy vai trò nòng cốt của các HTX đang phát triển mạnh để hỗ trợ các HTX khác cùng liên kết, hợp tác với doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả. Phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Trong đó, dự kiến ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh ở 2 HTX nông nghiệp Long Hòa, Châu Hưng.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại, việc củng cố, xây dựng  và phát triển các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện nhằm đẩy mạnh hợp tác trong liên kết sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động, tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm lực, lợi thế sẵn có của địa phương. Phấn đấu, năm 2019, phát triển mới ít nhất 2 HTX trên lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời, củng cố, nâng chất 11 HTX nông nghiệp đã thành lập đi vào hoạt động ổn định.