Thạnh Phú tổng kết 15 năm phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày đăng bài: 07/05/2019 | Tác giả: Minh Mừng

Sáng ngày 07/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Để cụ thể hóa Nghị Quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, giữa năm 2002, Huyện ủy Thạnh Phú đã xây dựng và Ban hành Chương trình hành động số 17 về thực hiện Nghị quyết 13, 14, 15 hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. Cùng với đó, nhiều kế hoạch giai đoạn và hằng năm về phát triển kinh tế tập thể được huyện xây dựng và triển khai thực hiện.

Thạnh Phú tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả. (Ảnh: Minh Mừng)

Trong 15 năm qua, các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở huyện Thạnh Phú không ngừng phát triển và hoạt động khá hiệu quả. Cuối năm 2018, toàn huyện có 164 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151/2007 của Chính phủ với 3.379 tổ viên; 16 hợp tác xã được đăng ký với 4.444 thành viên, tổng số vốn đăng ký hơn 11,7 tỷ đồng. Có 11 hợp tác xã đang hoạt động và 05 hợp tác xã ngưng hoạt động, trong đó có 3 hợp tác xã duy trì hiệu quả kinh doanh, tạo ra doanh thu và việc làm ổn định qua nhiều năm là hợp tác xã vận tải thủy bộ Thạnh Phú, hợp tác xã thủy sản Thạnh Lợi và hợp tác xã thủy sản Bình Minh.

Công tác hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận các chính sách ưu đãi, xây dựng nhãn hiệu được huyện quan tâm. Thời gian qua, huyện đã hỗ trợ 05 hợp tác xã thực hiện các thủ tục để hưởng các chính sách hỗ trợ. Hỗ trợ xây dựng và phát triển các nhãn hiệu tập thể như: Chổi Mỹ An, Lúa sạch Thạnh Phú, Tép rang dừa Mỹ Hưng và nhãn hiệu chứng nhận Xoài tứ quý Thạnh Phú.

Bên cạnh những kế quả đạt được, công tác phát triển kinh tế tập thể của huyện Thạnh Phú thời gian qua vẫn còn những hạn chế như: hiệu quả còn thấp; đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tập thể cấp huyện, xã chưa đáp ứng được các yêu cầu; các chính sách ưu đãi của nhà nước cho khu vực kinh tế tập thể tuy nhiều nhưng còn dàn trãi, khó tiếp cận, nhất là về vốn vay;…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú nhấn mạnh: "Thạnh Phú xác định kinh tế nông nghiệp sẽ là kinh tế chủ đạo của huyện hiện nay và cả tương lai. Do đó, Ban Chỉ đạo củng cố, đổi mới và phá triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã huyện và các địa phương cần quan tâm nâng cao công tác tuyên tuyền để người dân nhận thức lợi ích khi tham gia kinh tế tập thể, người dân phải xác định sản xuất không thể đứng một mình mà phải nghĩ đến liên kết; cấp ủy, chính quyền địa phương nên nói thật, làm thật, chỉ đạo thật; người quản lý các hợp tác xã, tổ hợp tác cần năng cao năng lực điều hành; gắn kinh tế tập thể với xây dựng nông thôn mới; củng cố Ban chỉ đạo huyện để dẫn dắt, hướng dẫn cho kinh tế hợp tác đi đúng hướng;..."

Ông Mai Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú cho rằng, việc phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã đã góp phần không nhỏ trong việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, huyện Thạnh Phú xác định kinh tế tập thể tiếp tục là xu thế chung của cả nước và được gắn liền vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và mỗi xã một sản phẩm của huyện. Theo đó, Thạnh Phú tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ; hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia. Cụ thể, huyện đề ra mục tiêu đến năm 2025 phát triển mới 40 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151/2007 của Chính phủ, phát triển mới 07 hợp tác xã. Đến năm 2030, phát triển hằng năm 10 tổ hợp tác, nâng số tổ hợp tác của toàn huyện lên 250 tổ, phát triển ít nhất 01 hợp tác xã mỗi năm.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú trao giấy khen cho 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.