Chợ Lách tập trung giải pháp xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 06/08/2019 | Tác giả: Đan Hồ

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011 - 2020), huyện Chợ Lách đã có sự chuyển biến đáng kể; phong trào đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tô điểm màu sắc cho bức tranh quê hương hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Toàn huyện hiện có 08/10 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; còn lại 02 xã đạt 19/19 tiêu chí, đang thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận trong quý III/2019. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, Chợ Lách tự đánh giá cơ bản đạt 06/09 tiêu chí, còn lại 03 tiêu chí đều có kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2020. Tổng nguồn lực đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2019 gần 2.177 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước chiếm 17,7%; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án chiếm 15,2%; vốn tín dụng chiếm 33,3%; nguồn lực xã hội hóa (đóng góp của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác) chiếm 33,8%.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2011 - 2020) huyện Chợ Lách. (Ảnh: Đan Hồ)

So với thời điểm mới triển khai năm 2011, có thể thấy thái độ, ý thức, hành động của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện về xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm và vai trò gương mẫu chấp hành, đặc biệt đối với người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các tầng lớp nhân dân cũng từng bước nhận thức đúng hơn về ý nghĩa, mục đích và hiểu đầy đủ hơn về vai trò chủ thể của mình; dần tự nguyện và tích cực tham gia hơn để chủ trương này đi vào cuộc sống. Sự đồng thuận, hài lòng của người dân đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng được tăng lên, thể hiện qua kết quả tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại từng xã (tỷ lệ phiếu hài lòng đều đạt trên 99,6%; riêng 02 xã Phú Phụng và Hưng Khánh Trung B có tỷ lệ phiếu hài lòng đạt 100%).

Tuy nhiên, bên cạnh quyết tâm chính trị và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, quá trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Chợ Lách cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế. Chỉ tiêu xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 được thực hiện căn cứ Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009, quy định 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới (tương đương 08/10 xã). Tuy nhiên đến giai đoạn 2016 - 2020, Huyện đạt chuẩn nông thôn mới khi có 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới (theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016) và đạt chuẩn theo quy định thêm 09 tiêu chí huyện (theo Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016). Đồng thời, nội dung yêu cầu và mức độ đánh giá của cấp xã là cao hơn so với giai đoạn trước: nếu trước đây phải hoàn thành 39 chỉ tiêu thì từ tháng 12/2016, mỗi xã phải hoàn thành tất cả 49 chỉ tiêu để đạt chuẩn xã nông thôn mới (quy định mức chuẩn cao hơn đối với các tiêu chí/chỉ tiêu về hộ nghèo, tổ chức sản xuất, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, môi trường và an toàn thực phẩm). Điều này ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện, nâng chất tiêu chí của các xã và lộ trình chung của huyện để đạt chuẩn Huyện nông thôn mới. Bên cạnh đó, quy trình đầu tư theo Luật Đầu tư công, việc phê duyệt và phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các dự án chậm, thời gian đấu thầu cũng bị phụ thuộc, gây ảnh hưởng tiến độ công trình tại các xã. Đối với thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới, địa phương còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện do một số tiêu chí chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, chưa thống nhất được phương án giải quyết nhất quán, đảm bảo cân bằng giữa quy định chuyên môn và nguồn lực đầu tư.

Nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và Huyện đến năm 2020 xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn Huyện nông thôn mới, nâng chất các kết quả đã đạt được suốt 10 năm qua, huyện Chợ Lách đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tập trung thực hiện. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chủ trì rà soát đánh giá kết quả, tập trung hoàn thành 139 đầu việc thực hiện tiêu chí xã và 55 đầu việc thực hiện tiêu chí huyện; vừa xây dựng vừa củng cố, chỉ đạo nông thôn mới phải thực chất; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát định kỳ và đột xuất để đảm bảo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch huy động vốn xã hội hóa và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trong thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục chỉ đạo các xã quan tâm củng cố hoạt động tổ Nhân dân tự quản, đảm bảo chất lượng; tổ chức thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" đúng thực chất và phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân; đẩy nhanh tiến độ vận động kinh phí đối ứng thực hiện các công trình, tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các danh hiệu nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020 gồm Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Xã nông thôn mới kiểu mẫu, Ấp nông thôn mới kiểu mẫu, Mô hình sản xuất kiểu mẫu,…trong đó công tác xây dựng hệ thống chính trị và bảo đảm an ninh trật tự xã hội phải được quan tâm.

Song song đó, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện sẽ quan tâm tăng cường công tác phối hợp giữa tỉnh với huyện, huyện với xã trong quá trình thực hiện tiêu chí xã và tiêu chí huyện nông thôn mới; duy trì tốt chế độ báo cáo, họp giao ban định kỳ 02 tuần/lần; vừa tăng cường bám sát địa bàn, hỗ trợ xã từng công việc cụ thể để đảm bảo kết quả tiêu chí đáp ứng đúng quy định, đúng tiến độ, đúng thực chất; vừa đảm bảo lộ trình thực hiện các tiêu chí Huyện nông thôn mới (đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, huy động nguồn lực đầu tư, tổng hợp hồ sơ chứng minh kết quả tiêu chí, chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành dọc cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,…). Tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan như pano, băng rol về việc xây dựng Huyện nông thôn mới tại các trục đường chính; tăng thời lượng và đa dạng hóa nội dung của chuyên mục "Xây dựng nông thôn mới" trên hệ thống phát thanh toàn huyện nhằm định hướng dư luận xã hội và phản ánh, biểu dương những mô hình hay, những điển hình tiên tiến đã góp phần tích cực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Không những thế, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp sẽ tiếp tục quan tâm lựa chọn, triển khai những nội dung giám sát, phản biện xã hội trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới một cách phù hợp và thiết thực; phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội nhằm kịp thời nắm bắt và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, để người dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.