Bình Đại phát huy hiệu quả quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 27/12/2019 | Tác giả: Tuyết Mai

Năm 2019, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nội bộ cơ quan và ở các địa phương trên địa bàn huyện Bình Đại đạt nhiều kết quả quan trọng, phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan, trong dân, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phong trào dân vận tại địa phương, đặc biệt tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, huyện Bình Đại chú trọng thực hiện dân chủ cơ sở, tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn trong việc quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, xem đó là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình hoạt động của cả nhiệm kỳ. Thực hiện tốt phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra". Từ đó, đã tạo ra sự đồng thuận cao, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, phát huy dân chủ tại địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức có sự nhận thức cao về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương. Có sự chuyển biến bằng hành động thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo như: Công khai đầy đủ những chế độ, chính sách liên quan đến nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu giải quyết công việc hành chính của tổ chức, công dân, cán bộ, công chức tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe ý kiến của dân để "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển mạnh, đến nay đã giữ vững danh hiệu 20/20 xã, thị trấn văn hóa, đạt 100%. Kết quả, xét ấp, khu phố văn hóa ước được công nhận 92/93 ấp, tất cả các cơ quan, đơn vị  đều đạt văn hóa.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tạo tiền đề đẩy mạnh phong trào xây dựng giao thông nông thôn. (Ảnh: Tuyết Mai)

Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện từ huyện đến cơ sở. Trong năm 2019, xã Châu Hưng đạt chuẩn xã Nông thôn mới, nâng toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã thực hiện " Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" kết quả có 33.361 lượt người tham gia, huy động nguồn lực được 1 tỷ đồng, vận động 28 hộ dân hiến 868m2, nạo vét, phát hoang 111,5km kênh nội đồng, dặm vá và pê tông 10,93km đường, xây dựng 5 cây cầu giao thông nông thôn...

Song song đó, các xã, thị trấn luôn quan tâm thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đối với những công trình có huy động đóng góp của nhân dân, UBND các xã, thị trấn đều tổ chức họp lấy ý kiến của dân về mức đóng góp và hình thức đóng góp. Khi triển khai thực hiện, có thành lập tổ kiểm tra, giám sát, trong đó, có sự tham gia trực tiếp của nhân dân. Tiến hành công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các nguồn vốn vận động trong dân như vốn huy động để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây dựng các công trình giao thông nông thôn,  bình nghị hộ nghèo, tuyển quân, các hộ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... đến tận Tổ nhân dân tự quản và các phương tiện truyền thanh.

Kết quả công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019: Toàn huyện có 2.375 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,59% so với hộ dân, giảm 1,16% .

Bên cạnh đó, công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đạt nhiều kết quả. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy khá tốt tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành tất cả hoạt động. Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến  giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, công chức, viên chức…

Trong thời gian tới, Bình Đại tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 04 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ cơ quan, quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh". Tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, quán triệt các nội dung, giải pháp để thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở. Tuyên truyền, công khai những chủ trương, chính sách mới trong các tầng lớp Nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định pháp luật, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện để Nhân dân đóng góp ý kiến, đồng thời phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân... Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.