Hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạnh Phú

Ngày đăng bài: 22/12/2017 | Tác giả: Yến Nhi

Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương thì nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Căn cứ tinh thần của Nghị quyết trên, Chính phủ đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc. Đây là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng với mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn được xem là mục tiêu cốt lõi.

Mô hình nuôi bò sinh sản xã Mỹ Hưng ngày càng phát triển. (Ảnh: Yến Nhi)

Xác định được những vấn đề trên, UBND huyện Thạnh Phú đã ban hành Kế hoạch số 2048/KH-UBND về việc thực hiện cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2020, Thạnh Phú có thêm 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 07 xã. Bên cạnh đó, huyện sẽ hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp đối với 06 sản phẩm chủ lực của huyện gồm tôm, lúa, dừa, xoài, bò, gà; đồng thời, phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tạo việc làm theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người vào năm 2020.

Trong năm 2017, huyện đã phối hợpthành lập mới 02 Hợp tác xã, gồm: Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong (85hộ, 35ha) và Hợp tác xã lúa tôm Thạnh Phú (176 hộ, 239,6ha). Hiện nay, hoạt động của 02 Hợp tác xã khá tốt, đảm bảo theo quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã đã cung ứng các dịch vụ đầu vào, sản phẩm đầu ra cho xã viên với các doanh nghiệp, cụ thể: HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm (trái xoài) với công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Nữ hoàng, Hợp tác xã lúa tôm Thạnh Phú đã ký kết hợp đồng đầu vào với Công ty giống cây trồng miền Nam, công ty Lio Thái; ký kết hợp đồng đầu ra với Công ty lương thực Tiền Giang và Công ty lương thực Bến Tre. Đến nay, toàn huyện có 11 Hợp tác xã (08 HTX nông nghiệp, 03 HTX phi nông nghiệp), tăng 02 HTX so với năm 2016.

Bên cạnh đó, các xã còn vận động người dân củng cố, thành lập mới Tổ hợp tác. Kết quả có 144 Tổ hợp tác với 2.736 tổ viên, tăng 37 THT và 619 tổ viên so với năm 2016. Các tổ hợp tác đã có sự chuyển đổi hình thức sản xuất mạnh mẽ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất bước đầu mang lại hiệu quả, tăng giá trị sản xuất trên một diện tích đất.

Đồng thời, được sự hỗ trợ của trên, huyện đang thực hiện 04 mô hình phát triển sản xuất gồm: mô hình nuôi dê sinh sản xã An Nhơn (38 hộ), mô hình nuôi bò sinh sản xã Giao Thạnh (45 hộ), mô hình tưới tiết kiệm nước xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải (20 hộ) với kinh phí 2 tỷ đồng. Sau khi triển khai mô hình, người dân đã tích cực đăng ký tham gia. Dự kiến khi thực hiện các mô hình có hiệu quả sẽ giúp cho người dân có việc làm, tăng thu nhập, được tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và tạo được sự liên kết trong sản xuất, khắc phục dần tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún.

Ngoài ra, huyện đã tổ chức tập huấn 07 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 156 học viên tham dự; 34 lớp tập huấn Khuyến nông Khuyến ngư với 1.360 học viên; 45 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật với 1.500 học viên tham dự nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất; khuyến khích nhân dân tích cực tăng gia sản xuất; định hướng trồng xen, nuôi xen trên cùng một diện tích đất canh tác; chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa phương.

Bên cạnh đó, huyện đã tranh thủ nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thạnh Phú để cho 29 tổ hợp tác với 143 tổ viên được vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền vay được hỗ trợ lãi suất là 7.375.709.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ lãi suất là 210.906.000 đồng. Từ đó, đã góp phần tạo động lực hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho người dân nông thôn.

Các hoạt động trên đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người lên 32,43 triệu đồng/người/năm, tăng 4,01 triệu đồng so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm 2,62% so với thực hiện năm 2016.

Trong thời gian tới, huyện Thạnh Phú tiếp tục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, nhân dân về vai trò của phát triển sản xuất nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới bằng việc tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, các buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp và người dân; tập trung phối hợp triển khai và thực hiện các mô hình sản xuất, sơ kết rút kinh nghiệm những mô hình đã triển khai; huy động nguồn lực hỗ trợ cho các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả, trong đó chú trọng huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp; tiếp tục củng cố và nâng chất hoạt động của các Hợp tác xã và Tổ hợp tác, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.