Bình Đại đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực

Ngày đăng bài: 01/03/2019 | Tác giả: Thanh Hương

Xác định sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Những năm gần đây, huyện Bình Đại đã chú trọng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực, góp phần nâng cao giá trị nông sản.

Bình Đại đã xây dựng được chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm dừa. (Ảnh: Thanh Hương)

Huyện Bình Đại xác định có 4 sản phẩm chủ lực gồm: dừa, nhãn, bò và tôm biển. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 2 chuỗi liên kết về sản phẩm dừa và nhãn. Riêng 2 sản phẩm về bò và tôm biển đến nay chưa xây dựng được chuỗi liên kết, nguyên nhân do chưa tìm được doanh nghiệp ký kết hợp đồng cung cấp đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, song sản phẩm tôm biển đã thành lập 2 hợp tác xã ở Thạnh Phước và Định Trung, sản phẩm bò đã thành lập 17 tổ hợp tác chăn nuôi bò tại các xã, thị trấn.

Thực tế triển khai cho thấy, việc xây dựng chuỗi liên kết nông sản trên địa bàn huyện vẫn gặp nhiều khó khăn, bởi công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuỗi giá trị sản xuất chưa sâu, rộng, việc thay đổi nhận thức chuyển từ sản xuất manh mún, nhỏ, lẻ sang thực hiện liên kết của người dân còn hạn chế, việc mời gọi doanh nghiệp kết nối với nông dân thực hiện chuỗi giá trị sản xuất tuy có nổ lực nhưng kết quả đạt được chỉ ở bước đầu là dừa và nhãn, chất lượng hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp chưa cao, việc áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu còn nhiều bất cập,....v.v.

Năm 2019, huyện Bình Đại xác định nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngành nông nghiệp là tiếp tục cơ cấu lại sản xuất, trong đó tập trung theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả với mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất của ngành tăng 6%. Theo đó, Bình Đại tiếp tục thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, chú trọng quan tâm thực hiện hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo hướng bền vững, có bài bản và lâu dài, trong đó tăng cường nhiều giải pháp định hướng, giúp người nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp một cách bền vững. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nông dân, doanh nghiệp và các Hợp tác xã, tổ hợp tác cùng tìm hiểu và tham gia vào quá trình liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.