Bình Đại: Năm 2017 – có 29 doanh nghiệp thành lập mới

Ngày đăng bài: 11/01/2018 | Tác giả: Tuyết Mai

Năm 2017, huyện Bình Đại thành lập mới 29 doanh nghiệp, vốn đầu tư 119,9 tỷ đồng, thu hút 292 lao động mới, trong đó doanh nghiệp chuyển lên từ hộ kinh doanh là 12. Nâng tổng số đến nay, toàn huyện có 455 doanh nghiệp, vốn đầu tư 2.823 tỷ đồng.

Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp đã góp phần hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trên địa bàn huyện. Từ đó, số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện đã có bước phát triển. Kết quả có 1 doanh nghiệp ở xã Bình Thới được tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng thực hiện dự án khuyến công đầu tư cải tiến kỹ thuật lĩnh vực cơ khí. 1 cá nhân đạt giải nhất cuộc thi tiềm kiếm ý tưởng dự án khởi nghiệp của tỉnh, lĩnh vực nuôi thủy sản.

Nhiều hộ kinh doanh tự tin thành lập doanh nghiệp. (Ảnh: Tuyết Mai)

Qua chương trình, đã có nhiều hộ kinh doanh, đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, giúp người dân vươn lên làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, huyện Bình Đại tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông khởi nghiệp đến mọi người dân, đặc biệt là trong đoàn viên, thanh niên. Tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh ở các trường THPT. Tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp, cá nhân làm ăn có hiệu quả với đoàn viên, thanh niên để khơi dậy sự sáng tạo, năng động trong lao động sản xuất.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ. Kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động như: Chính sách liên quan đến đầu tư, thuế, tín dụng, đất đai, các thủ tục hành chính liên quan, tiêu thụ sản phẩm…

Bên cạnh đó, huyện thường xuyên phối hợp, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo mang tính cơ bản nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức về kinh doanh. Đầu tư cơ sở, hạ tầng phục vụ sản xuất, phát triển làng nghề, nuôi trồng, chế biến thủy sản, tạo điều kiện và tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển. xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả.