“Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng bài: 27/02/2019 | Tác giả: Minh Mừng

Trong năm 2019, huyện Giồng Trôm sẽ quyết tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo tinh thần "tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá".

Huyện Giồng Trôm tiếp tục thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trong năm 2019. (Ảnh: Minh Mừng)

Theo đó, huyện Giồng Trôm tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững, gia đoạn 2016 - 2020 gắn với xây dựng nông thôn mới và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện, trong đó tập trung cho cây dừa, bưởi da xanh và con heo. Xây dựng, củng cố các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới nhằm tạo ra chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung triển khai các công trình, dự án nhất là hoàn thành thủ tục triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng khu Trung tâm thương mại, khu dân cư thị trấn Giồng Trôm, Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm,… Tăng cường công tác kêu gọi đầu tư, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Song song đó, huyện tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thị trường lao động có thời hạn ở nước ngoài. Giải quyết tốt các vấn đề phát sinh của xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh.