Thành phố Bến Tre có 19 Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả với trên 6.000 thành viên

Ngày đăng bài: 07/05/2019 | Tác giả: Phương Thảo

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2012, Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Bến Tre luôn được quan tâm củng cố và phát triển đạt hiệu quả, tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên, người lao động. Việc phát triển các mô hình kinh tế HTX trên địa bàn thành phố đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương theo hướng tăng hiệu quả lao động.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Thảo)

Hiện thành phố Bến Tre có 36 Tổ hợp tác (THT) đang hoạt động với 591 thành viên, tăng 33 THT và 551 thành viên so với năm 2018. Nhìn chung các THT đều có đầu ra ổn định nên việc phát triển sản xuất thuận lợi, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Hoạt động của các tổ duy trì khá tốt, có tổ chức họp định kỳ hàng tháng, qua đó người dân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nắm bắt thông tin thị trường, hỗ trợ biện pháp phòng trừ sâu, bệnh trên cây trồng, vât nuôi,.. để cùng nhau sản xuất có hiệu quả.  Trong 36 THT có 11 THT hoạt động tốt, 24 THT hoạt động khá, 01 THT hoạt động còn yếu.

Bên cạnh đó, thành phố có 19 Hợp tác xã (HTX) vói 6.476 thành viên. Trong đó có 5 HTX nông nghiệp, 2 Qũy tín dụng nhân dân; 3 HTX trên lĩnh vực giao thông vận tải, 4 HTX và 01 chi nhánh HTX trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ, 01 HTX về xây lắp điện, 01 HTX trên lĩnh vực thủy sản. Doanh thu bình quân 01 HTX khoảng 9,850 tỷ đồng/năm, tăng 9,45 tỷ đồng so với năm 2003. Lợi nhuận bình quân 1 HTX trên 320 triệu đồng/năm, tăng 144 triệu đồng so với năm 2003. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 55 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật về HTX có quan tâm nhưng chưa sâu rộng; chưa bố trí được cán bộ chuyên trách quản lý về kinh tế tập thể. Một số HTX hoạt động chưa hiệu quả, lợi ích mang lại cho các thành viên còn ít. Các HTX nông nghiệp chưa có trụ sở làm việc, chất lượng sản phẩm chưa cao và chưa chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Cao Thành Hiếu đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục tuyên truyền mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của kinh tế hợp tác về củng cố, xây dựng và phát triển HTX nhất là HTX nông nghiệp; tăng cường công tác phối hợp với các ngành, củng cố Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ HTX nhất là chính sách đất đai, chính sách thu hút, tạo mọi điều kiện liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp bền vững, hiệu quả; quan tâm, tạo điều kiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ HTX tham gia xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu sản phẩm chủ lực của HTX trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, các HTX cần chủ động vươn lên, tránh trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng của thành viên và người lao động.