Kết quả thực hiện 04 tiêu chí “cứng” đến tháng 9 năm 2019

Ngày đăng bài: 07/10/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Tính đến tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh có 46 xã đạt 19 tiêu chí (trong đó có 43 xã đã có quyết định công nhận), 14 xã đạt 15-18 tiêu chí, 62 xã đạt 10-14 tiêu chí, 25 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 13,69 tiêu chí (tăng 1,02 tiêu chí so với đầu năm 2019). Trong đó, kết quả thực hiện 04 tiêu chí "cứng" như sau:

Có 58/147 xã đánh giá đạt tiêu chí số 2 - Giao thông (đạt 39,46%, tăng 06 xã so với tháng 8/2019), trong đó có 45 xã đã có văn bản thẩm định đạt tiêu chí của Sở Giao thông vận tải (43 xã đạt chuẩn, xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú, xã Phú Túc, huyện Châu Thành). Đến thời điểm hiện tại, có 41 công trình đăng ký thực hiện theo Đề án số 3333/ĐA-UBND ngày 17/7/2018 (Đề án xây dựng giao thông nông thôn), tiến độ cụ thể như sau: Đối với 16 công trình khởi công nhân dịp kỷ niệm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/2019), có 11 công trình hoàn thành đổ bê tông xi măng mặt đường, 05 công trình còn lại tiếp tục triển khai thi công. Đối với danh mục 25 công trình còn lại đăng ký triển khai năm 2019, đã hoàn thành đổ bê tông mặt đường 03 công trình, các công trình còn lại đang được các địa phương tiến hành triển khai phần nền hạ và đổ bê tông xi măng theo hình thức cuốn chiếu.

Nhân dân tích cực tham gia xây dựng giao thông nông thôn thông qua Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. (Ảnh: Hữu Lộc)

Có 98/147 xã tự đánh giá đạt tiêu chí Thu nhập (đạt 66,67%, tăng 01 xã so với tháng 8/2019), trong đó có 43 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có 51/147 xã tự đánh giá đạt tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm (đạt 34,69%, tăng 04 xã so với tháng 8/2019), trong đó, có 47 xã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đạt tiêu chí số 17, bao gồm: 43 xã đã đạt chuẩn; xã Thới Thạnh (huyện Thạnh Phú); xã Mỹ Chánh, xã An Phú Trung (huyện Ba Tri); xã Phú Túc (huyện Châu Thành).

Có 126/147 xã tự đánh giá đạt tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh (đạt 82,31%, tăng 05 xã so với tháng 8/2019), trong đó có 47 xã đã có văn bản thẩm định đạt tiêu chí của Công an tỉnh (43 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 04 xã đăng ký đạt chuẩn NTM).

Tiêu chí Giao thông đang được các địa phương tập trung thực hiện. (Ảnh: Hữu Lộc)

Nhìn chung, tiến độ thực hiện tiêu chí 17 tại các xã vẫn còn chậm so với tiến độ đăng ký trong Đề án số 4113/ĐA-UBND; một số cán bộ phụ trách lĩnh vực môi trường tại các xã chưa xác định được đối tượng phải đăng ký thủ tục môi trường theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Vấn đề này, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đôn đốc, đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí 17 tại các xã theo thời gian đăng ký trong Đề án số 4113/ĐA-UBND; triển khai, cập nhật, hướng dẫn các quy định mới về các đối tượng phải đăng ký thủ tục môi trường cho cán bộ phụ trách lĩnh vực môi trường các xã.