Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh họp đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 15/05/2020 | Tác giả: Hữu Lộc

Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019, 2020, tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, trong 12 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 có 06 xã đạt 16 tiêu chí, các xã còn lại 14-15 tiêu chí, 15 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 có 03 xã đạt 16 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 14-15 tiêu chí.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Hữu Lộc)

Qua các báo cáo và ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh kết luận:

Trong những tháng đầu năm 2020, mặc dù đối mặt với tác động kép là tình hình hạn mặn và dịch bệnh Covid - 19 nhưng các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia các cấp, đặc biệt là cả hệ thống chính trị và người dân địa phương có sự quyết tâm, nổ lực cao trong công tác triển khai thực hiện tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, đồng thời có kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Tuy nhiên, tình hình hạn mặn và dịch bệnh Covid - 19 đã gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã.

Xây dựng nông thôn mới là phải bám sát địa bàn, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên nên việc đẩy lùi dịch bệnh, hoạt động trở lại "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", sự dồn sức hết mình của cả hệ thống chính trị và người dân sẽ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới của tỉnh, nhất là phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2020 như đạt ít nhất 50 xã nông thôn mới, 04 tiêu chí "cứng", hoàn thành việc công nhận huyện Chợ Lách, thành phố Bến Tre trước Đại hội Đảng các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh phát biểu kết luận. (Ảnh: Hữu Lộc)

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị  các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện cần phải quán triệt sâu sắc tinh thần của Chương trình Mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới để "truyền lửa" đến tận cơ sở và thúc đẩy người dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình. Với tinh thần đó, đề nghị các ngành, các cấp quyết tâm, nỗ lực hết mình để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo số 64/TB-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Bến Tre tại cuộc họp kiểm tra tiến độ xây dựng xã, huyện nông thôn mới để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 19 tiêu chí tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, 2020 và hoàn thiện các nội dung còn lại của huyện Chợ Lách, thành phố Bến Tre.

Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh đã được phân công phụ trách 27 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 888/QĐ-BCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2020, tích cực hỗ trợ các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí. Mỗi thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành cùng địa phương trong quá trình thực hiện; kịp thời phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện, xã giải quyết những vấn đề phát sinh trong thẩm quyền.

Các sở, ngành tỉnh theo chức năng nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực quan tâm hỗ trợ địa phương thực hiện đạt 04 tiêu chí "cứng" vào năm 2020, ban hành các hướng dẫn cụ thể đối với các Bộ tiêu chí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành như Xã nông thôn mới nâng cao, Xã nông thôn mới kiểu mẫu, Ấp nông thôn mới, Ấp nông thôn mới kiểu mẫu, Mô hình sản xuất kiểu mẫu để làm cơ sở cho các địa phương sớm triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hỗ trợ địa phương khôi phục lại sản xuất, xử lý đất và xuống giống lúa đúng thời điểm để đảm bảo sản lượng, chất lượng của lúa; xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tả heo Châu Phi có khả năng tái phát trở lại.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị chu đáo các nội dung để tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, đồng thời nghiên cứu đề xuất các giải pháp, kế hoạch để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong giai đoạn tới.

Giao Sở Xây dựng hướng dẫn địa phương xây dựng quy hoạch vùng huyện (đặc biệt là huyện Châu Thành), quy hoạch xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, chú ý đến công tác bố trí lại dân cư, tạo quỹ đất làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh hoàn thiện hồ sơ thẩm tra cho huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre, mời Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương góp ý trước khi trình chính thức cho Trung ương thẩm định chậm nhất cuối tháng 5 năm 2020; Phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các kiến nghị, khó khăn của các sở, ngành tỉnh và địa phương trong triển khai thực hiện các tiêu chí trong các bộ tiêu chí về nông thôn mới.

Ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu tại buổi họp. (Ảnh: Hữu Lộc)

Ủy ban nhân dân các huyện (trừ huyện Chợ Lách) tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, 2020, phấn đấu trước tháng 10 năm 2020 sẽ công nhận thêm ít nhất 06 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh lên 55 xã (dự kiến xã An Phước, Tường Đa, Phước Hiệp, Minh Đức, Thạnh Phước và Giao Thạnh), các xã còn lại phấn đấu được công nhận trong cuối năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung còn lại của tiêu chí xã, huyện nông thôn mới; Xây dựng kế hoạch giải quyết kịp thời các nội dung mà người dân chưa hài lòng theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức lại "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" bắt đầu từ tháng 6 năm 2020 và lấy ngày chủ nhật đầu tiên của tháng để khởi động lại (ngày 07 tháng 6); Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng tại các xã đăng ký năm 2019, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân tốt nguồn vốn đã được phân bổ; Khẩn trương rà soát, đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2020 và 2021.