Thành phố Bến Tre tổ chức lại “Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh”

Ngày đăng bài: 26/05/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

UBND thành phố Bến Tre vừa ban hành công văn số 1789, ngày 22/05/2020 về việc tổ chức lại "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh" trên địa bàn. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức lại "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh", bắt đầu từ tháng 6 năm 2020 và lấy ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng để khởi động lại (ngày 28/6/2020). Căn cứ vào thực tế của từng địa phương, lựa chọn chủ đề thực hiện từng tháng đảm bảo các nội dung, phần việc phải thiết thực, hiệu quả; đồng thời, tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phù hợp nhằm huy động đông đảo nhân dân trên địa bàn cùng tham gia. Trước mắt, tập trung thực hiện xóa các "điểm đen" về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, . . . trên địa bàn.

UBND thành phố cũng giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố (theo dõi phường An Hội, Phường 4), Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố (theo dõi Phường 5, Phường 6, Phường 7), Phòng Quản lý đô thị thành phố (theo dõi Phường 8, phường Phú Khương, phường Phú Tân), Phòng Kinh tế thành phố (theo dõi các xã); tiếp tục tham mưu theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện của các địa phương; kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban thành phố được phân công phụ trách ấp, khu phố: tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh" tại các ấp, khu phố.

Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh trên địa bàn thành phố đã thu hút đông đảo lực lượng tham gia. (Ảnh: Hồng Quốc)

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh" tại địa phương nơi cư trú; đặc biệt là phối hợp vận động đông đảo nhân dân trên địa bàn cùng tham gia thực hiện. Đồng thời, giao Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tham mưu, đề xuất công trình, phần việc thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới - Đô thị văn minh" cấp thành phố (thời gian thực hiện trong tháng 6 hoặc tháng 7/2020).