Tập trung tuyên truyền để người dân hiểu rõ và đầy đủ về vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng bài: 13/11/2020 | Tác giả: Hữu Lộc

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Giám sát về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, trong tháng 08 và tháng 09 năm 2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn 09 huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 31 tháng 10 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về kết quả giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tại Nghị quyết, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các kiến nghị của Đoàn giám sát, trong đó riêng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cần quan tâm công tác triển khai, tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị và người dân hiểu rõ và đầy đủ về vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tập trung vào các địa phương có kết quả xây dựng nông thôn mới còn thấp; phải tuyên truyền liên tục, có chiều sâu để việc xây dựng nông thôn mới trở thành nhu cầu xã hội thiết yếu của người dân ở nông thôn, người dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, để người dân thấy rằng phát triển sản xuất tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân là mục tiêu hàng đầu trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm (Ảnh: Hữu Lộc)

Chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện, xã tiếp tục xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình cụ thể nhằm giữ vững và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt được, đồng thời tập trung xây dựng các tiêu chí còn yếu; chủ động thực hiện tốt các tiêu chí về giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm, thu nhập, quốc phòng và an ninh; quan tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và các huyện đăng ký xây dựng huyện nông thôn mới.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã, trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý; liên kết trong sản xuất giữa các thành viên, tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, hợp đồng liên kết cung cấp dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Quan tâm hoạt động và giải quyết các vướng mắc của các Hợp tác xã trong việc giao đất, thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú (Ảnh: Hữu Lộc)

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường, trong đó cần tập trung vào xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt; xây dựng kế hoạch khắc phục theo hướng đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án xử lý môi trường ở các khu dân cư, đô thị.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, huyện thường xuyên kiện toàn Ban Quản lý, Ban Chỉ đạo; tiếp tục củng cố, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Quản lý, Ban Chỉ đạo; đưa nội dung xây dựng nông thôn mới vào các cuộc họp giao ban định kỳ để đánh giá những việc đã làm được, những khó khăn, tồn tại nhằm giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành được hiệu quả hơn.