Giồng Trôm không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới

Ngày đăng bài: 14/12/2020 | Tác giả: Thanh Dung

Năm 2020, trước tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và tình hình dịch bệnh Covid -19 đã tác động lớn đời sống và thu nhập của nhân dân trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tuy nhiên với sự quyết tâm chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả quan trọng, nổi bật.

Năm 2019, theo Báo cáo đánh giá từ Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, Giồng Trôm còn 10 xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới cụ thể: 05 xã đạt 9 tiêu chí (Lương Hòa, Phước Long, Tân Lợi Thạnh, Thuận Điền, Tân Hào); 02 xã đạt 08 tiêu chí (Bình Hòa, Long Mỹ); 02 xã đạt 07 tiêu chí (Hưng Nhượng, Hưng Phong) 01 xã đạt 06 tiêu chí (Tân Thanh).  Bình quân chung huyện đạt 11,61 tiêu chí.

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện thường xuyên kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới các xã. (Ảnh: Thanh Dung)

Đến nay, huyện Giồng Trôm không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí, bình quân chung huyện đạt 14,85 tiêu chí tăng 3,24 tiêu chí so với năm 2019. Cụ thể: Huyện có 06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành, Phong Nẫm và Châu Hòa); 03 xã cơ bản hoàn thiện 19 tiêu chí (Thạnh Phú Đông, Sơn Phú, Hưng Lễ); 01 xã đạt 17 tiêu chí (Mỹ Thạnh); 01 xã đạt 15 tiêu chí (Tân Hào); 01 xã đạt 12 tiêu chí (Thuận Điền); 02 xã đạt 11 tiêu chí (Tân Lợi Thạnh, Tân Thanh); 06 xã đạt 10 tiêu chí (Lương Hòa, Phước Long, Bình Hòa, Long Mỹ, Hưng Phong, Hưng Nhượng).

Về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao: xã Châu Bình đạt 12/15 tiêu chí, Bình Thành đạt 11/15 tiêu chí; kết quả xây dựng ấp nông thôn mới: ấp Hưng Phú (Hưng Phong) đạt 10/16 tiêu chí, ấp Hưng Quí (Hưng Phong) đạt 09/16 tiêu chí. Kết quả huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình năm 2020 đạt: 87,354 tỷ đồng, (trong đó: Ngân sách huyện: 14,281 tỷ đồng; ngân sách xã: 1,617 tỷđồng; vốn doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế: 1,158 tỷ đồng; vốn đóng góp của cộng đồng dân cư: 24,090 tỷ đồng; vốn mạnh thường quân: 46,208 tỷ đồng). Nguồn vốn đóng góp từ cộng đồng tuy có giảm hơn so với năm 2019, tuy nhiên nguồn lực đầu tư từ mạnh thường quân vẫn ở mức cao.

Giồng Trôm tập trung phát huy hiệu quả Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới. (Ảnh: Thanh Dung)

Trong năm 2021, huyện Giồng Trôm xác định mục tiêu là công nhận 02 xã (Châu Bình, Bình Thành) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 03 xã (Thạnh Phú Đông, Sơn Phú, Hưng Lễ) đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã (Mỹ Thạnh, Tân Hào) đạt 19 tiêu chí; 02 ấp Hưng Phú, Hưng Quí (Hưng Phong) đạt chuẩn ấp nông thôn mới; các xã còn lại đạt trên 10 tiêu chí và cơ bản đạt 04 tiêu chí cứng (Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh).

Theo đó, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Giồng Trôm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ nông thôn mới các cấp, tập trung tuyên truyền 15 phần việc của hộ gia đình, tổ chức thực hiện có hiệu quả "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới", xác định người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện Chương trình theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách giỏi về chuyên môn, có tâm huyết để đáp ứng yêu cầu công việc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; tăng cường và đa dạng hóa các nguồn vốn huy động; tiếp tục xây dựng và phát triển các tổ chức chính trị - xã hội, an ninh trật tự ở nông thôn vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới; tổ chức điều tra, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.