Gần nhất

Tên Cỡ Các tải xuống
Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai xây dựng Đề án Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm
Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai xây dựng Đề án Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm.
2MB 267
Đề án-NTM đã chỉnh sửa.doc
Đề án Tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020
201k 28374
DE AN OCOP BEN TRE.doc
Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030.
511k 2080
KH phat dong phong trao thi dua Xd nong thon moi 2011.doc
Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ năm 2012 đến năm 2020
86k 1341
KH 3405-UBND.pdf
KH của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề cấp bách về bảo vệ môi trường.
3,8MB 431
KH 3820-UBND thuc hien CTMTQG 2016-2020.pdf
Kế hoạch số 3820/KH-UBND về thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
6,6MB 743
KH 3463 - UBND HO TRO XA BAI NGANG.pdf
Kế hoạch số 3463/KH-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg.
1,7MB 655
NQ14 HDND Nongthonmoi.doc
Nghị quyết Về việc thông qua Đề án tổng thể xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
54k 1664
1743_NQ03-TU.pdf
Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020
602k 672
577_UBND_TCĐT
Về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
361k 269
679_UBND_BCĐ
Về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
6,1MB 272
690_UBND_TH
Về việc cho ý kiến các xã điểm nông thôn mới năm 2016
446k 222
2471_UBND_TH
Về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
924k 1440
CV 3694 ngay 19 thang 7 nam 2016.pdf
Cho ý kiến các xã dự kiến đạt chuẩn NTM 2017
739k 291
CV 888 UBND TINH.pdf
Công văn số 888/UBND-TH ngày 10/3/2017
386k 275
Huong dan thanh quyet toan theo ND 161 cua So tai chinh.pdf
Công văn của Sở Tài chính Hướng dẫn thanh quyết toán theo NĐ 161/2016/NĐ-CP
257k 1137
CV 3474.pdf
Công văn số 3474/UBND-TH về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
1,6MB 297
CV 3966 UBND - QUAN LY NUOI TOM THE CHAN TRANG.pdf
Chỉ đạo của UBND tỉnh về Tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt
65k 608
CV 4062 UBND tinh khan truong giai ngan von dau tu cac thang cuoi nam 2017.pdf
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.
687k 751
QD Ban hanh Bo tieu chi 2013.doc
Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 18/07/2013 Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bến Tre
42k 2396