Gần nhất

Tên Cỡ Các tải xuống
78_TB_UBND
Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - kiêm Trưởng ban Chỉ đạo tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh
1,4MB 174
TB BCD NTM THANG 2.2017.pdf
Kết luận BCĐ NTM tháng 02/2017
2,3MB 269
KET LUAN CHI DAO - BCD TINH.pdf
Thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre.
1,4MB 236
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh sơ kết Các CTMTQG Quí I-2018.pdf
Thông báo ý kiến kết luận của ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình MTQG quý I và phương hướng quý II năm 2018.
1,2MB 380
KET LUAN TRUONG BCĐ HOP 6 THANG DAU NAM 2018.pdf
Ý kiến kết luận của ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018
1,6MB 329
THONG BAO KET LUAN HOP BCĐ CUOI NAM 2018.pdf
Thông báo ý kiến kết luận của ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.
1,8MB 47
Thông báo tuyển dụng.pdf
Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020
1,5MB 21
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC 2020.doc
Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển (Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)
41k 11
Bao cao hop BCD (sau hop).doc
BÁO CÁO Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và một số công việc trọng tâm thực hiện trong năm 2014
108k 38863
Bao cao so ket 3 nam xay dung NTM 9-5-2014.doc
Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
106k 22613
Phu luc so 3(1).xls
DANH MỤC CÔNG TRÌNH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
35k 2499
KQ dat tieu chi cuoi thang 03-2014 cua 124 xa va 25 xa diem(1).xls
BẢNG KẾT QUẢ ĐẠT TIÊU CHÍ NTM CỦA 25 XÃ ĐIỂM
71k 2510
16_BC_UBND
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
10,1MB 323
125_BC_BCD
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016
2,2MB 309
190_BC_BCD
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016
3,9MB 296
206_BC_BCD
Báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
4,5MB 301
216_BC_UBND
Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
2,5MB 231
BAO CAO CAC CHUONG TRINH MTQG 2016.pdf
Báo cáo số 117/BC-UBND
3,6MB 464
BC 256 CUA UBND TINH.pdf
Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.
11,6MB 310
Báo cáo tổng kết các CTMTQG 2017.pdf
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.
8,6MB 991