Gần nhất

Tên Cỡ Các tải xuống
BC TINH HINH THUC HIEN CAC CTMTQG 6 THANG 2018 .pdf
Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018.
4,8MB 7871
BAO CAO BCĐ CAC CTMTQG NAM 2018.pdf
Báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.
9,4MB 71
BAO CAO 10 NAM NONG THON MOI.pdf
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2011 - 2020)
6,3MB 123
Hướng dẫn thực hiện ND 161 của UBND tỉnh.pdf
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
73k 2873
NĐ 161 của CP.pdf
Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016.
372k 139
HUONG DAN THUC HIEN CO SO VAT CHAT VA HOAT DONG VH-TT.pdf
Hướng dẫn của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện cơ sở vật chất và hoạt động văn hóa - thể thao trong xây dựng huyện nông thôn mới.
697k 368
NQ SO 16-HDND.pdf
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới.
1,1MB 194
NQ 05 HDND TINH.pdf
Nghị quyết về định mức hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.
551k 899
QUY DINH BO TIEU CHI OCOP.doc
Quy định Bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre
2,7MB 367
ND_161.pdf 372k 376