Quay lại

Báo cáo

Tài liệu
Tên Cỡ Các tải xuống
125_BC_BCD
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016
2,2MB 315
16_BC_UBND
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
10,1MB 343
190_BC_BCD
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016
3,9MB 299
206_BC_BCD
Báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
4,5MB 307
216_BC_UBND
Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới
2,5MB 234
BAO CAO 10 NAM NONG THON MOI.pdf
Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2011 - 2020)
6,3MB 130
BAO CAO BCĐ CAC CTMTQG NAM 2018.pdf
Báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.
9,4MB 77
BAO CAO CAC CHUONG TRINH MTQG 2016.pdf
Báo cáo số 117/BC-UBND
3,6MB 466
Bao cao hop BCD (sau hop).doc
BÁO CÁO Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua và một số công việc trọng tâm thực hiện trong năm 2014
108k 39035
Bao cao so ket 3 nam xay dung NTM 9-5-2014.doc
Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
106k 22614
Báo cáo tổng kết các CTMTQG 2017.pdf
Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018.
8,6MB 995
BC 256 CUA UBND TINH.pdf
Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017.
11,6MB 312
BC TINH HINH THUC HIEN CAC CTMTQG 6 THANG 2018 .pdf
Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018.
4,8MB 7944
KQ dat tieu chi cuoi thang 03-2014 cua 124 xa va 25 xa diem(1).xls
BẢNG KẾT QUẢ ĐẠT TIÊU CHÍ NTM CỦA 25 XÃ ĐIỂM
71k 2524
Phu luc so 3(1).xls
DANH MỤC CÔNG TRÌNH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
35k 2509