Quyết định

Tài liệu
Tên Cỡ Các tải xuống
02-QD VPDP.pdf
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
1,6MB 151
03-QD VPDP.pdf
Quyết định 03: Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.
1,4MB 180
1167_QD_UBND
Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử nông thôn mới tỉnh Bến Tre
222k 966
1689_QD_UBND
Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh
1,4MB 1188
18-2015-qd-ubnd.pdf
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre
167k 1534
2552_Bo tieu chi xa NTM kieu mau.pdf
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020
1.010k 103
2556 quy trinh cong nhan ap ntm, ap ntm kieu mau, ksx kieu mau.pdf
Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố Ấp nông thôn mới, Ấp nông thôn mới kiểu mẫu và Mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020
9,6MB 36
766 Khung TC ap NTM.pdf
Quyết định Ban hành Khung tiêu chí ấp nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020
2,4MB 158
858_QD_BCD
Quyết định phân công thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh phụ trách 11 xã điểm nông thôn mới năm 2016
708k 1009
859_QD_UBND
Quyết định về việc công nhận xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm đạt chuẩn nông nông mới năm 2016
239k 922
Ban bien tap Cong TTDT NTM.pdf
Quyết định thành lập Ban biên tập Cổng TTĐT Nông thôn mới tỉnh Bến Tre
1.007k 310
BO TIEU CHI AP NTM KIEU MAU.pdf
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Ấp nông thôn mới kiểu mẫu và Mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020
2MB 1030
Bo tieu chi Nong thon moi tinh ben tre 2013.doc
Bộ tiêu chí về Nông thôn mới tỉnh Bến Tre (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1235 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
86k 2663
BO TIEU CHI NTM NANG CAO.pdf
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020
1,8MB 660
Chuc nang nhiem vu VPĐP NTM.pdf
Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre
862k 334
KIEN TOAN BCD NTM.pdf
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.
2,4MB 446
Phu luc So tay HD xa NTM 2016-2020 chinh thuc.doc
Phụ lục sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.
2MB 939
QD 1681.pdf
Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
1,8MB 1465
QD 2195 UBND tinh huong dan NQ 05 HDND.pdf
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn định mức hỗ trợ vốn Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020.
687k 1558
QD Ban hanh Bo tieu chi 2013.doc
Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 18/07/2013 Ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bến Tre
42k 2404