Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại tỉnh Bến Tre

Ngày đăng bài: 25/05/2017 | Tác giả: Thanh Hà
Nhằm đôn đốc, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2017 và đánh giá tình hình và kết quả triển khai của các Chương trình. Đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai ở địa phương, cơ sở nhằm đề xuất các giải pháp trình Ban chỉ đạo Trung ương xem xét chỉ đạo.

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương đã ban hành Quyết định số 275/QĐ-VPĐP-GSĐG về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017, nhằm rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm của các địa phương khá và có biện pháp hỗ trợ các địa phương còn khó khăn.

Theo Kế hoạch, Văn phòng Điều phối nông thôn thôn mới Trung ương sẽ kiểm tra giám sát từ tháng 05 đến tháng 12/2017. Trong đó, Bến Tre là 1 trong 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đại diện các vùng trong cả nước được chọn gồm Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Nông, Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh và 04 đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn: Yên Định (tỉnh Thanh Hóa); Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam); Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc); Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh).

Trong tháng 6/2017, Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế phối hợp Phòng Giám sát và Đánh giá, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương sẽ kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xây dựng nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra, giám sát gồm ban hành cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện ở địa phương trên cơ sở các quy định hiện hành và phân cấp của Trung ương (tiêu chí nông thôn mới cấp xã, phân bổ vốn, cơ chế đầu tư đặc thù…); Kết quả huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, kết quả phân bổ vốn và tiến độ giải ngân vốn Ngân sách trung ương được giao năm 2016 - 2017 (bao gồm kinh phí khen thưởng); Kế hoạch và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 và Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 và kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo quy định của Ban chỉ đạo Trung ương tại quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017.

Nguồn Kế hoạch kèm theo Quyết định số 275/QĐ-VPĐP-GSĐG.