Dự án phát triển đàn bò sữa tỉnh Bến Tre chuyển giao bò sữa hậu bị F2 cho nông dân Ba Tri

Ngày đăng bài: 04/06/2018 | Tác giả: Trần Xiện

Ngày 2/6/2018, Ban quản lý Dự án phát triển đàn bò sữa tỉnh Bến Tre tổ chức chuyển giao 124 con bò sữa hậu bị F2 cho nông dân huyện Ba Tri tham gia dự án. Trong đó, Dự án cho nông dân mượn 102 con bò, sau 3 năm hoàn lại số lượng bò với giá trị tương đương, số bò còn lại nông dân đối ứng.

Dự án phát triển đàn bò sữa tỉnh Bến Tre chuyển giao bò sữa hậu bị F2 cho nông dân Ba Tri. (Ảnh: Trần Xiện)

Đến nay, Dự án phát triển đàn bò sữa tỉnh Bến Tre đã chuyển giao cho nông dân Ba Tri gần 700 con bò sữa hậu bị F2.

Được biết, Dự án phát triển đàn bò sữa tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện tại 17 xã của huyện Ba Tri và 3 xã của huyện Giồng Trôm. Tổng đàn bò sữa trên địa bàn huyện Ba Tri hiện có trên 1.500 con, trong đó có 122 con bò đang khai thác sữa, bình quân 1,2 tấn sữa/ngày.