Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 21/12/2018 | Tác giả: Thành Tân

Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh vừa tổ chức tổng kết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019 và thẩm định công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Long Thới, Tân Thiềng (huyện Chợ Lách); Thành Triệu (huyện Châu Thành). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Theo báo cáo, tính đến tháng 12 năm 2018, toàn tỉnh có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt 15-18 tiêu chí, 66 xã đạt 10-14 tiêu chí, 34 xã đạt 5-9 tiêu chí và không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 12,67 tiêu chí, tăng 1,41 tiêu chí so với đầu năm 2018. Huyện Chợ Lách cơ bản đạt 4/9 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm Thủy lợi (3), Điện (4), An ninh trật tự xã hội (8) và Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (9), đang tiếp tục thực hiện 05 tiêu chí còn lại: Quy hoạch (1), Giao thông (2), Y tế - Văn hóa - Giáo dục (5); Sản xuất (6); Môi trường (7).

Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018 khoảng 1.386,21 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước: 1.028,04tỷ đồng, (Ngân sách Trung ương 183,2 tỷ đồng, Ngân sách tỉnh, huyện, xã: 844,84 tỷ đồng); vốn ngoài ngân sách: 358,17 tỷ đồng, (vốn doanh nghiệp 158,02 tỷ đồng, dân đóng góp 151,76 tỷ đồng, gồm: tiền mặt, ngày công lao động, đất đai, hoa màu, vật kiến trúc quy đổi thành tiền; vốn khác: từ các nhà tài trợ, con em xa quê...: 48,39 tỷ đồng.

Đã hoàn thành việc điều tra, thu thập số liệu và tham vấn ý kiến của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương về sản phẩm tiềm năng xây dựng thành sản phẩm OCOP, hiện đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh dự thảo Đề án, dự kiến hoàn thành dự thảo Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong năm 2018. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho cho chủ trương để xây dựng Đề án Làng Văn hóa du lịch huyện Chợ Lách, sau khi xây dựng hoàn thành Đề án sẽ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thực hiện.

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu thảo luận hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng thuộc tiêu chí 2, 5 và 6 tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, 2018 còn chậm. Việc nâng chất các tiêu chí sụt giảm so với Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (giai đoạn 2011 - 2015) còn chậm. Công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới mặc dù đã được quan tâm thực hiện, nhưng phần lớn các xã chưa phát huy được phong trào xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng dân cư. Vẫn còn tồn tại một bộ phận người dân chưa thấy được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới, chưa chủ động thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của người dân, vẫn còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ và xem việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của Nhà nước. Các hình thức kinh tế hợp tác tại các xã chưa phát huy được hiệu quả hoạt động, các HTX được thành lập nhưng chưa đủ quy mô hoặc chưa có hợp đồng đầu ra ổn định.

Để đạt mục tiêu năm 2019 phấn đấu xem xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận thêm ít nhất 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 44 xã, trung bình đạt tiêu chí/xã tăng ít nhất 01 tiêu chí, Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề ra giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân về các chủ trương chính sách xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 bằng những nội dung công việc cụ thể và hình thức trực quan sinh động, dễ nghe, dễ nhìn và dễ tiếp thu, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó, tập trung nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh kết luận chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Thành Tân)

Kết luận chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, đề nghị các địa phương tập trung thực hiện tốt "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy nhằm đạt Nghị quyết đến năm 2020 có ít nhất 50 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên, trong đó có 4 tiêu chí: Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh.

Đồng thời, Trưởng Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, xã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020, Đề án thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, chỉ đạo của UBND tỉnh về tiêu chí Thu nhập, tiêu chí Quốc phòng và An ninh, gắn với "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" để 100% xã thực hiện đạt mục tiêu đạt 04 tiêu chí Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh đến năm 2020.

Thành viên Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Thành Tân)

Dịp này, Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã thông qua báo cáo thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới của 3 xã: Long Thới, Tân Thiềng (huyện Chợ Lách) và xã Thành Triệu (huyện Châu Thành). Kết quả 100% thành viên Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (44/44) thống nhất công nhận 3 xã đạt chuẩn năm 2018. Nâng tổng số toàn tỉnh có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới.