Giồng Trôm: Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát huy hiệu quả

Ngày đăng bài: 24/12/2018 | Tác giả: Diệu Hiền

Năm 2018, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Giồng Trôm đã phát triển toàn diện, rộng khắp và thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Từng gia đình, trường học, cơ quan, các tầng lớp nhân dân đều tích cực hưởng ứng phong trào. Nhờ đó, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng các danh hiệu ngày càng được nâng lên. Nổi bật là đường nông thôn được mở rộng, nhà cửa khang trang, bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống dân cư cải thiện, trình độ dân trí của người dân ngày một nâng cao...

Năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chương trình xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị luôn được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm quan tâm chỉ đạo thực hiện, gắn với sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị ở địa phương.

Người dân thường xuyên làm cỏ xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp. (Ảnh: Diệu Hiền)

Năm qua, Ban chỉ đạo huyện đã kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại 21/22 xã, thị trấn (trừ Phong Nẫm dự kiến công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới) đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm tra, nhìn chung Ban chỉ đạo các xã, thị trấn có triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tập trung chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa và cây xanh, triển khai xây dựng ấp văn hóa kiểu mẫu, từng bước nâng chất theo các tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo huyện còn kiểm tra kết quả nâng chất danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" 30/30 đơn vị, đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm tra, có 01 cơ quan đạt loại khá (Trụ sở UBND xã Châu Hòa), các cơ quan, đơn vị còn lại đạt loại tốt. Kiểm tra công nhận 01 đơn vị văn hóa Trường THPT Nguyễn Trãi, 01 doanh nghiệp văn hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật dừa đạt 200% kế hoạch.

Ông Võ Văn Niêm - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Giồng Trôm cho biết: "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện đã góp phần làm cho ý thức, trách nhiệm của người dân được nâng cao. Cán bộ, đảng viên và người dân luôn đoàn kết, đồng lòng và tự giác tham gia các hoạt động cộng đồng để góp công, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Từ đó, các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Trong năm, đã công nhận 01 xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" xã Phong Nẫm, đạt 100% kế hoạch. Công nhận 46.081 hộ gia đình đạt chuẩn "Gia đình văn hóa" đạt tỷ lệ 89% đạt 100% kế hoạch. Thu hút 90.614 người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở tỷ lệ 41% đạt 102% kế hoạch. Công nhận 138/142 ấp, khu phố đạt danh hiệu "Ấp-khu phố đạt chuẩn văn hóa" năm 2018, tỷ lệ 97,2% đạt 105,5% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 22 xã, thị trấn đạt danh hiệu "Xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa", 4 xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", 176 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa", 03 doanh nghiệp đạt danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá" .

Nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào việc xây dựng xã văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu, để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí và đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, đầu năm 2018, xã Sơn Phú được huyện chọn để xây dựng danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" kiểu mẫu với các chỉ tiêu phải đạt và vượt so với quy định để làm kiểu mẫu cho các xã học tập và thực hiện góp phần tạo điều kiện và tiền đề phát triển du lịch sinh thái huyện nhà.

Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. (Ảnh: Diệu Hiền)

Với phương châm "phát huy vai trò chủ thể của cả cộng đồng dân cư, Nhà nước đóng vai trò định hướng hỗ trợ, hướng dẫn các hoạt động cụ thể để người dân bàn bạc quyết định và tổ chức thực hiện", Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã Sơn Phú đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo, từng ngành, đoàn thể thực hiện. Nội dung tập trung vào 4 tiêu chuẩn lớn: Xây dựng con người Sơn Phú phát triển toàn diện; Xây dựng "Người tốt, việc tốt" và các điển hình tiên tiến với những đức tính, danh hiệu "Người lớn gương mẫu", "Trẻ em chăm ngoan"; Xây dựng "Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; Xây dựng danh hiệu "xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu".

Qua phát động thực hiện, bước đầu chương trình xây dựng xã Văn hóa Nông thôn mới kiểu mẫu đã được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Sơn Phú tích cực tuyên truyền, thực sự trở thành phong trào của nhân dân được từng hộ gia đình tích cực hưởng ứng, từ đó phong trào ngày đi vào chiều sâu tạo nền tảng để xây dựng thành công xã Nông thôn mới. Kết quả, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn từ xã đến ấp; tổ nhân dân tự quản phát huy hiệu quả trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nhân dân tích cực hưởng ứng với tinh thần tự giác. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 41.000.000 đồng/người/năm tăng 4.000.000 đồng/người/năm so với năm 2017. Trong năm công nhận 1.886 hộ gia đình đạt chuẩn "Gia đình văn hóa" chiếm tỷ lệ 89,89%, có 1.697 gia đình văn hóa được công nhận 03 năm (2015-2017) chiếm tỷ lệ 80,88%. Các tiêu chí gia đình văn hóa được nhân dân quan tâm thực hiện: có 1.910/2.098 hộ có hàng rào các loại chiếm tỷ lệ 91,03%, đạt 120% so với kế hoạch, tăng 240 hộ so với năm 2017. Xã có 8/8 ấp đều có tụ điểm sinh hoạt văn hóa gia đình, có 04 câu lạc bộ, mỗi ấp có từ 5-7 nhóm sở thích đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân.

Bên cạnh việc xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới kiểu mẫu Sơn Phú, điểm nổi bật năm 2018 của huyện là đã triển khai xây dựng "Ấp, khu phố văn hóa" kiểu mẫu. Theo đó, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã, thị trấn chọn 01 ấp, khu phố để xây dựng danh hiệu "Ấp, khu phố văn hóa kiểu mẫu" với các tiêu chí phải đạt và không có chỉ tiêu thiếu hụt so với các chỉ tiêu được quy định đối với ấp, khu phố văn hóa theo Quyết định số 42 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua triển khai, đến nay toàn huyện có 26/142 ấp đăng ký xây dựng "Ấp văn hóa" kiểu mẫu (Sơn Phú có 5 ấp đều đăng ký đạt chuẩn ấp văn hóa kiểu mẫu). Với việc đăng ký này, năm 2019 huyện sẽ kiểm tra công nhận danh hiệu "Ấp, khu phố văn hóa" kiểu mẫu.

Qua những kết quả trên cho thấy, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" có ý nghĩa thiết thực cho gia đình. Không chỉ góp phần cho gia đình ấm no, hạnh phúc mà còn phát huy tình làng, nghĩa xóm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Ban Chỉ đạo huyện sẽ tập trung chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký thực hiện gia đình văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội. Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, các xã, thị trấn tiếp tục duy trì và phát huy tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, đội văn nghệ nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.