Thạnh Phú tập huấn, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc

Ngày đăng bài: 10/04/2019 | Tác giả: Văn Minh

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc (ANTQ) huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Văn Minh)

Có gần 140 đại biểu tham gia tập huấn là lãnh đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các cơ quan, ban, ngành trực thuộc UBND huyện; các cơ quan nhà nước, trường học, một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, đại biểu được quán triệt Chỉ thị 09 ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Nghị định số 06 ngày 9/01/2013 của Chính Phủ qui định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Chỉ thị số 07 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Thông tư số 23 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an qui định về khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Đồng thời, lớp tập huấn cũng triển khai Kế hoạch số 190 ngày 14/01/2019 của Huyện ủy Thạnh Phú về thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 7/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc "Tăng cường lãnh đaọ công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2019". Kế hoạch 164 ngày 22/01/2015 của UBND huyện về việc thực hiện Nghị định 06 của Chính Phủ. Hướng dẫn số 15 ngày 03/10/2016 của Giám đốc Công an tỉnh về hướng dẫn tiêu chí phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Hướng dẫn số 03 ngày 25/3/2013 của Giám đốc Công an tỉnh về hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiêu chí công nhận "An toàn về an ninh trật tự"; Hướng dẫn số 02 ngày 06/10/2015 của Công an huyện về hướng dẫn thang điểm và thủ tục công nhận "An toàn về an ninh, trật tự",...