Ba Tri phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Ngày đăng bài: 09/08/2019 | Tác giả: Trần Xiện

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các cấp, các ngành ở huyện Ba Tri đã quan tâm tập trung triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Mô hình kinh tế tập thể, nhất là lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục được phát triển, tình hình phát triển Tổ hợp tác và Hợp tác xã được duy trì, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, phát triển kinh tế của địa phương.

Những năm qua, huyện Ba Tri tổ chức quán triệt, tuyên truyền chủ trương của tỉnh, Trung ương về phát triển kinh tế tập thể cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tích cực tham gia liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện nhiều chính sách, chương trình kết nối, hỗ trợ Tổ hợp tác, Hợp tác xã, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

Tổ hợp tác gia công may túi xách môi trường của phụ nữ ấp Thạnh Lợi, xã Bảo Thạnh mang lại hiệu quả, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho chị em. (Ảnh: Trần Xiện)

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, đến nay huyện Ba Tri có 213 Tổ hợp tác thành lập và hoạt động theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ với 2.850 thành viên. Toàn huyện hiện có 17 Hợp tác xã, 2 Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Trong đó, lĩnh vực thủy sản có 3 Hợp tác xã gồm Hợp tác xã thủy sản An Thủy, Hợp tác xã thủy sản Tân Thủy, Hợp tác xã thủy sản Bảo Thuận được thành lập từ tháng 8/2004, ngành nghề kinh doanh là quản lý - khai thác, nuôi và tiêu thụ các nguồn lợi thủy sản, với tổng vốn điều lệ trên 3,7 tỷ đồng, có hơn 9.499 thành viên. Nhìn chung, các hợp tác xã hoạt động tương đối ổn định, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên. Riêng hợp tác xã nuôi tôm thâm canh xã Vĩnh An đang thu góp vốn thành viên, tổ chức các hoạt động theo phương án sản xuất kinh doanh đề ra.

Lĩnh vực nông nghiệp có 12 hợp tác xã, với hơn 1.270 thành viên, tổng vốn điều lệ đăng ký 3,9 tỷ đồng. Đa số các hợp tác xã đều thành lập vào cuối năm 2017, năm 2018, các hoạt động chưa đa dạng. Các hợp tác xã chủ yếu đang thu vốn góp điều lệ, khảo sát nhu cầu của xã viên, liên hệ các doanh nghiệp cung ứng đầu vào, đầu ra. Các Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Hòa, Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thạnh, Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Chánh, Hợp tác xã Nông Nghiệp An Phú Trung đã hoạt động và có doanh thu, đáp ứng được các nhu cầu sử dụng dịch vụ, sản phẩm của thành viên.

Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp có Hợp tác xã Rượu nếp truyền thống Phú Lễ thành lập vào tháng 9/2013, đến nay vốn điều lệ là 135 triệu đồng, có 21 thành viên, hoạt động chủ yếu là cung cấp dịch vụ cho thành viên. Hợp tác xã được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá, đã đăng kiểm chất lượng; đưa sản phẩm tham dự Hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh…. Doanh thu bình quân hàng năm đạt khoảng 160 triệu đồng.

Lĩnh vực tín dụng trên địa bàn huyện hiện có 2 Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động là Quỹ tín dụng nhân dân An Thuỷ và Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Chánh với 786 thành viên, tổng vốn điều lệ trên 1,1 tỷ đồng, doanh thu năm 2018 là 33,7 tỷ đồng, lợi nhuận 812 triệu đồng. Riêng Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Chánh hoạt động từ tháng 5/2018, lợi nhuận kinh doanh 55,5 triệu đồng.

Có thể nói, kinh tế tập thể trong thời gian qua ở Ba Tri với nòng cốt là các Hợp tác xã đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần chuyển dịch lao động, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện; giải quyết vấn đề lao động việc làm cho khu vực nông thôn, là kênh tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các Hợp tác xã nông nghiệp có vai trò quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Trong thời gian tới, huyện Ba Tri tiếp tục tuyên truyền, học tập quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hợp tác xã. Tiếp tục tập trung, củng cố các hợp tác xã yếu kém, tăng cường hỗ trợ các hợp tác xã đang hoạt động, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện về vốn, tăng sức cạnh tranh thị trường, quan tâm thành lập hợp tác xã  mới đối với những nơi có đủ điều kiện nhằm bảo đảm phát triển bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường. Xây dựng và phát triển các mô hình liên kết gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng kinh tế. Huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác.