Chợ Lách tập trung giải pháp xây dựng thành công Huyện Nông thôn mới vào năm 2020

Ngày đăng bài: 09/08/2019 | Tác giả: Việt Cường

Xác định xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Lách đã tập trung, nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất, phấn đấu xây dựng thành công Huyện Nông thôn mới vào năm 2020.

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện Chợ Lách đã chỉ rõ nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp trọng tâm của huyện từ nay đến cuối năm 2019 là:

Đối với xã Sơn Định, tổ chức thực hiện đạt 15 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020.

05 xã Phú Sơn, Vĩnh Bình, Long Thới, Tân Thiềng, Vĩnh Thành hoàn thiện và nâng chất danh hiệu Xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020; đồng thời triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020.

02 xã Phú Phụng và Hưng Khánh Trung B tổ chức thành công Lễ công bố danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. 02 xã Hòa Nghĩa và Vĩnh Hòa: được công nhận và tổ chức Lễ công bố danh hiệu Xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhân dân Chợ Lách tích cực đóng góp xây dựng giao thông nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới. (Ảnh: Việt Cường)

Về tiêu chí huyện nông thôn mới: hoàn thành hồ sơ 06 tiêu chí đã đạt (Giao thông, Thủy lợi, Điện, Sản xuất, An ninh trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới); lập Bản đăng ký "Huyện đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020; phấn đấu cuối năm 2019 đạt thêm tiêu chí Quy hoạch; tiếp tục tổ chức thực hiện tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục và tiêu chí Môi trường đảm bảo tiến độ.

Trong năm 2020, xã Sơn Định phấn đấu được công nhận Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đồng thời tổ chức thực hiện đạt các tiêu chí Xã nông thôn mới kiểu mẫu. 09 xã còn lại nâng chất danh hiệu Xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời triển khai và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020.

Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, hoàn thiện kết quả và hồ sơ 07 tiêu chí đã đạt, tập trung thực hiện đạt tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục và tiêu chí Môi trường trước ngày 30/6/2020; thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Toàn huyện Chợ Lách có 8/10 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. (Ảnh: Việt Cường)

Về giải pháp, các xã sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với quyết tâm chính trị cao nhất: không ngừng nâng chất danh hiệu đã đạt được; tập trung triển khai và tổ chức thực hiện các danh hiệu nâng cao của Chương trình (Xã nông thôn mới nâng cao, Ấp nông thôn mới kiểu mẫu, Mô hình sản xuất kiểu mẫu), theo đó đánh giá thực trạng để xác định đầu việc, lập kế hoạch chi tiết, phân công phân kỳ thực hiện, huy động nguồn lực tham gia,...

Đảm bảo lộ trình thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới (đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, huy động nguồn lực đầu tư, tổng hợp hồ sơ chứng minh kết quả tiêu chí, chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành dọc cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,…).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để triển khai sâu rộng, thiết thực hơn nữa phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với việc thực hiện "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh nhằm phát huy sự chủ động của hệ thống chính trị địa phương và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, nhất là trong thực hiện các tiêu chí thuộc trách nhiệm của địa phương và hộ gia đình. Tập trung các hình thức tuyên truyền bề nổi, trực quan về xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại các điểm dân cư tập trung, giao lộ các trục đường chính,…

Tiếp tục phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre xây dựng chuyên mục truyền hình "Xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới" hàng tháng; duy trì tiết mục phát thanh "Xây dựng nông thôn mới" hàng tuần trên sóng Đài Truyền thanh huyện; chọn lọc và xây dựng bài viết với nội dung phong phú, đa dạng các thể loại…từ đó định hướng dư luận xã hội và phản ánh, biểu dương những mô hình hay, những điển hình tiên tiến ở địa phương, những đóng góp của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ địa phương, góp phần tích cực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ vận động kinh phí đối ứng trong nhân dân, đồng thời cân đối, phân bổ ngân sách địa phương một cách hiệu quả để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản; hạn chế tối đa việc phát sinh nợ công xây dựng nông thôn mới. Huy động, quản lý, sử dụng "linh hoạt, hiệu quả, minh bạch" nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, Dự án. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch huy động vốn xã hội hóa và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư trong thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới.

Duy trì họp giao ban cấp huyện định kỳ 2 tuần/lần để theo dõi tiến độ và kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của các ngành, các xã. Định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu, các phòng ban chuyên môn và các xã kịp thời báo cáo để cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo tổng hợp, tham mưu trong công tác quản lý điều hành và chỉ đạo thực hiện.

Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 359-KL/TU ngày 08/11/2018 của Tỉnh ủy Bến Tre về phát triển nông nghiệp, nông dân, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025. Triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị nhằm hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.