Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm cấp quốc gia

Ngày đăng bài: 05/09/2019 | Tác giả: Duy Thanh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Đây là căn cứ đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP gồm 06 ngành hàng là thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và mai mặc, lưu niệm-nội thất - trang trí và dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng.

Bộ tiêu chí sản phẩm gồm 3 phần: Phần A là các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng gồm có tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh công đồng; Phần B: Các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị gồm tiếp thị và câu chuyện sản phẩm; Phần C: Các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm gồm chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Phân hạng sản phẩm căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm theo Bộ Tiêu chí, tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm, được xếp thành 05 hạng: Hạng 05 sao là tổng điểm trung bình từ 90 đến 100 điểm, đây là sản phẩm cấp quốc gia, có thể xuất khẩu; Hạng 04 sao là tổng điểm trung bình đạt từ 79 đến 89 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh; Hạng 03 sao là tổng điểm trung bình đạt từ 50 đến 69 điểm, là sản phẩm cấp tỉnh; Hạng 02 sao là tổng điểm trung bình đạt từ 30 đến 49 điểm, sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn; Hạng 01 sao là tổng điểm trung bình đạt dưới 30 điểm là sản phẩm khởi điểm tham gia Chương trình OCOP.

Theo Quy định, công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được chia làm 03 cấp là cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương.

Công tác đánh giá ở cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng, Hội đồng cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, Ủy ban nhân dân huyện chuyển hồ sơ các sản phẩm có số điểm đạt từ 50 điểm đến 100 điểm (từ 3 đến 5 sao) lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP.

Công tác đánh giá cấp tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, tổ tư vấn giúp việc Hội đồng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, Hội đồng cấp tỉnh tổ chức đánh gia, xếp hạng các sản phẩm do cấp huyện đề xuất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt từ 03 sao đến 04 sao, tổ chức công bố kết quả. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuyển hồ sơ các sản phẩm đạt từ 90 điểm đến 100 điểm lên trung ương (thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Công tác đánh giá tại cấp trung ương do Bộ trưởng  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia, tổ tư vấn giúp việc Hội đồng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội đồng cấp trung ương tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm do cấp tỉnh đề xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 05 sao, tổ chức công bố kết quả.

Về Hội đồng đánh giá cấp tỉnh tương ứng với Hội đồng cấp tỉnh và cấp huyện bao gồm đại diện các đơn vị liên quan như ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các cơ quan liên quan khác. Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao có giá trị trong thời gian 36 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Xem toàn văn quyết định 1048/QĐ-TTg tại đây...