Triển vọng trong thực hiện 04 tiêu chí “Cứng” vào năm 2020

Ngày đăng bài: 06/09/2019 | Tác giả: Hữu Lộc

Căn cứ Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi và Kết luận số 249-KL/TU ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 là tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, khoá IX về phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", tạo sự chuyển biến đột phá trong huy động nguồn lực xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt ít nhất 10 tiêu chí, trong đó phấn đấu đạt 04 tiêu chí (sau đây gọi tắt là 04 tiêu chí "cứng") gồm Giao thông, Thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh, phấn đấu huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn đang được tỉnh quan tâm thực hiện (Ảnh: Hữu Lộc)

Tính đến tháng 8 năm 2019, kết quả thực hiện 04 tiêu chí "cứng" như sau:

- Tiêu chí Giao thông: Có 52/147 xã đánh giá đạt tiêu chí số 2 - Giao thông (đạt 35,37%), trong đó có 44 xã đã có văn bản thẩm định đạt tiêu chí của Sở Giao thông vận tải.

- Tiêu chí Thu nhập: Có 97/147 xã tự đánh giá đạt tiêu chí Thu nhập (đạt 65,99%), trong đó có 43 xã được Cục thống kê tỉnh công nhận.

- Tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm: Có 47/147 xã đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm (đạt 31,97%) và đã có văn bản thẩm định đạt tiêu chí của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tiêu chí Quốc phòng và An ninh: Có 121/147 xã tự đánh giá đạt tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh (đạt 82,31%), trong đó có 47 xã đã có văn bản thẩm định đạt tiêu chí của Công an tỉnh.

Để có giải pháp cụ thể, khả thi hỗ trợ địa phương thực hiện 100% xã đạt 04 tiêu chí "cứng" đến năm 2020 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tham mưu Đề án Xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Đề án Thực hiện tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu văn bản chỉ đạo thực hiện tiêu chí Thu nhập, Công an tỉnh tham mưu văn bản thực hiện tiêu chí Quốc phòng và An ninh.

Thực tế đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án số 3333/ĐA-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020, Đề án số 4113/ĐA-UBND ngày 05/9/2018 về Thực hiện tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, Công văn số 4864/UBND-TH ngày 17/10/2018 về việc thực hiện tiêu chí Thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch số 1158/KH-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giữ vững Tiêu chí số 19 "Quốc phòng và An ninh" phục vụ xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2019 - 2020). Nội dung cơ bản như sau:

Theo Đề án số 3333/ĐA-UBND, tỉnh sẽ hỗ trợ cho mỗi xã 01 tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện thật sự cần thiết đầu tư, các tuyến còn lại điều chỉnh quy hoạch thực hiện sau năm 2020 để giúp cho các xã đạt cơ bản đạt tiêu chí số 2 về Giao thông. Đối tượng thực hiện là các xã chưa được đưa vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Ngoài ra Đề án số 3333/ĐA-UBND còn áp dụng cho tuyến đường trục ấp, liên ấp, đường ngõ xóm có cấp kỹ thuật B, C (kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng), riêng tuyến đường cấp D khối lượng nhỏ, có thể xem xét hỗ trợ vật liệu dưới hình thức bằng tiền cho cấp xã.

Nguyên tắc thực hiện, Nhà nước chỉ hỗ trợ phần mặt đường (lớp móng cấp phối đá dăm và lớp bê tông xi măng), phần nhân công, máy thi công và nền hạ giao cho cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp từ công trình tự vận động thực hiện nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng giao thông nông thôn tại địa phương. Kết quả đến nay, có 41 công trình đăng ký thực hiện theo Đề án số 3333/ĐA-UBND, trong đó có 10 công trình hoàn thành đổ bê tông xi măng mặt đường, 06 công trình đang thi công. Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 6 công trình nêu trên, các địa phương cam kết hoàn thành trước 02/9/2019. Danh mục 25 công trình đăng ký triển khai năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, các địa phương đang tiến hành triển khai phần nền hạ và đổ bê tông xi măng theo hình thức cuốn chiếu.

Theo Đề án số 4113/ĐA-UBND, lộ trình công nhận đạt tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm tại các xã năm 2019 và 2020 như sau: Năm 2019, có 39 xã đăng ký hoàn thành tiêu chí 17 tại các huyện như Chợ Lách (01 xã), Mỏ Cày Bắc (03 xã), Mỏ Cày Nam (07 xã), Thạnh Phú (05 xã), Châu Thành (05 xã), Thành phố Bến Tre (01 xã), Giồng Trôm (06 xã), Ba Tri (06 xã) và Bình Đại (05 xã). Năm 2020, có 52 xã đăng ký hoàn thành tiêu chí 17 tại các huyện như Mỏ Cày Bắc (06 xã), Mỏ Cày Nam (03 xã), Thạnh Phú (06 xã), Châu Thành (11 xã), Thành phố Bến Tre (01 xã), Giồng Trôm (10 xã), Ba Tri (09 xã) và Bình Đại (06 xã). Giải pháp thực hiện từ chỉ tiêu 17.1 đến 17.8 đã được thể hiện rõ trong Đề án.

Huyện Chợ Lách tham quan mô hình xử lý rác tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, rác thải là một trong những vấn đề nan giải hiện nay (Ảnh: Hữu Lộc)

Theo Công văn số 4864/UBND-TH, nhằm hỗ trợ các xã phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí về thu nhập, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động- Thương binh và Xã hội, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành quản lý, trọng tâm lại những công việc mang đến lợi ích cho người dân, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân nông thôn. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân, tạo môi trường thuận lợi để người dân tham gia các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch,… tạo nguồn thu nhập chính đáng và gia tăng giá trị cho từng năm; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để người dân thực hiện "khởi nghiệp", khơi dậy tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, tiếp cận các cơ hội kinh doanh đa dạng, góp phần tạo ra các giá trị kinh tế mới, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Thực hiện Kế hoạch số 1158/KH-UBND ngày 18/3/2019, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nội dung, chủ yếu tập trung đảm bảo giữ vững ổn định an ninh, chính trị, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội tại địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên tịch giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể về phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở.

Ngoài các cơ chế, chính sách của tỉnh hỗ trợ địa phương thực hiện 04 tiêu chí "cứng", Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện thật cụ thể để đạt 04 tiêu chí này, trong kế hoạch xác định rõ lộ trình các xã đạt từng tiêu chí năm 2018-2020, đồng thời có giải pháp hỗ trợ cho các xã. Các sở ngành, đoàn thể tỉnh nhất là các Sở phụ trách 04 tiêu chí tập trung theo dõi, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn địa phương thực hiện tốt nội dung này, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tỉnh đề ra đến năm 2020.

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện 04 tiêu chí "cứng" vẫn còn gặp phải những khó khăn, hạn chế như sau:

- Đối với việc thực hiện tiêu chí Giao thông: Công tác vận động kinh phí xây dựng nền hạ còn khó khăn, một phần cũng do thu nhập của người dân còn thấp.

- Đối với việc thực hiện tiêu chí Thu nhập: Tiến độ khảo sát hộ nghèo tham gia Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững tại các huyện còn chậm, ảnh hưởng đến việc giải ngân kinh phí cho người dân để mua cây, con giống, cải tạo vườn kém hiệu quả nhằm cải thiện sinh kế cho nông hộ; việc triển khai mở lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn chậm, hiện chỉ mới phân bổ kinh phí và xây dựng kế hoạch đào tạo nghề. Giá cả hầu hết các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh gần đây rất bấp bênh và giảm giá sâu: cá tra, tôm, dừa. Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến khá phức tạp... đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân.

- Đối với việc thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm: Tiêu chí có nhiều chỉ tiêu, yêu cầu nhiều nên các xã khó khăn trong quá trình thực hiện dẫn đến tiến độ thực hiện đạt tiêu chí còn chậm.

- Đối với việc thực hiện tiêu chí Quốc phòng và An ninh: Tình hình an ninh, trật tự có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; một bộ phận nhân dân còn chủ quan, chưa nêu cao ý thức tự bảo vệ, tự quản lý tài sản của mình,... làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn.

Đây là 04 tiêu chí có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặt ra mục tiêu đạt 04 tiêu chí "cứng" vào năm 2020 là sự tâm quyết lớn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh nhà trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này là không dễ dàng vì hạ tầng giao thông nông thôn vẫn còn yếu, nhu cầu xây dựng còn nhiều; mức thu nhập khu vực nông thôn theo Bộ tiêu chí quy định tăng dần theo hàng năm; các vấn đề về môi trường còn nhiều nan giải như rác thải, nước sạch, xây dựng hố xí hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm; tình hình an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp như tội phạm ma túy, cướp giật, giết người, tai nạn giao thông,... Do đó, rất cần sự đồng lòng, quyết tâm cao, tập trung quyết liệt của các ngành, các cấp và người dân, việc đảm bảo tính hiệu quả và tiến độ thực hiện các Đề án, chủ trương của tỉnh về 04 tiêu chí "cứng" sẽ góp phần giúp cho các địa phương cơ bản hoàn thành mục tiêu vào năm 2020.