Xây dựng Nông thôn mới phải có sự đồng thuận, tham gia của toàn xã hội

Ngày đăng bài: 13/09/2019 | Tác giả: Việt Cường

"Để thực hiện thành công chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới phải có quyết tâm chính trị cao, có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, nhất  vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp và của Ban chỉ đạo để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự đồng thuận tham gia của toàn xã hội". Đó là một trong những bài học kinh nghiệm quan trọng của huyện Chợ Lách đúc kết được trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.

Xác định xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện Chợ Lách trong nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất, chịu trách nhiệm trước Thường trực Ban Chỉ đạo đối với tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Là cơ sở để xét thi đua khen thưởng, đánh giá cán bộ hàng năm.

Huyện Chợ Lách phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới. (Ảnh: Việt Cường)

Bên cạnh đó, để thực hiện thành công chương trình xây dựng Nông thôn mới cần phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động; nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc dân chủ, công khai, thực sự quan tâm, tôn trọng lợi ích thiết thực của người dân. Tạo điều kiện tốt nhất về cơ chế chính sách để phát huy tính chủ động và sáng tạo của người dân, để người dân thực sự làm chủ thể, được biết được tham gia bàn bạc, quyết định lựa chọn nội dung và tổ chức thực hiện ở mỗi địa phương. Xem sự đồng thuận của Nhân dân chính là nhân tố tiên quyết trong việc xây dựng Nông thôn mới.

Đồng thời phải nắm vững mục tiêu và hệ thống tiêu chí Nông thôn mới để có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và yêu cầu bức thiết của người dân ở từng xã; phát huy tối đa các nguồn lực tại chỗ, lồng ghép các chương trình, dự án; lựa chọn, tập trung hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên để tạo ra sự chuyển biến thực tế trên diện rộng, tạo niềm tin vào chương trình. Phát huy vai trò nòng cốt, tích cực của Ban phát triển ấp, ban Chỉ đạo xã trong xây dựng Nông thôn mới.

Phát triển hạ tầng nông thôn phải gắn liền với phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập tạo tiền đề huy động nguồn lực trong Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải có kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đề ra để có sự điều chỉnh và kịp thời có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướn mắc; thường xuyên làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên các địa phương làm tốt, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình.