Năm 2019, huyện Thạnh Phú giảm gần 2,70% tỷ lệ hộ nghèo

Ngày đăng bài: 10/12/2019 | Tác giả: Văn Minh

Theo kết quả điều tra, rà soát sơ bộ về hộ nghèo, cận nghèo năm 2019; huyện Thạnh Phú kéo giảm gần 2,70% tỷ lệ hộ nghèo so với đầu năm. Hiện toàn huyện còn 6,71% hộ nghèo, với hơn 2.500 hộ và 4,33% hộ cận nghèo với trên 1.600 hộ.

Xã giảm nhiều nhất là Thạnh Phong 5,22% và Thới Thạnh giảm ít nhất 0,49%. Địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là Mỹ Hưng chiếm 10,96% với hơn 220 hộ và An Nhơn có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất 2,51% chỉ có 38 hộ.

Nhiều giải pháp giảm nghèo được huyện Thạnh Phú tập trung thực hiện. (Ảnh: Văn Minh)

Được biết, sau khi thẩm định kết quả điều tra, huyện sẽ có Quyết định công nhận kết quả rà soát và lập danh sách đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020.