Bình Đại tiếp tục duy trì, nâng chất Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày đăng bài: 04/03/2020 | Tác giả: Tuyết Mai

Năm 2019, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Bình Đại được duy trì, chất lượng có nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm thực hiện, mà nồng cốt là việc xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa văn hóa xã hội sâu sắc, đã góp phần giáo dục đạo đức lối sống tốt đẹp, phòng chống các tệ nạn xã hội,.. nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế, tiến tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ. Đăng ký đầu năm 2019 là 40.761 hộ, đạt 98,45%. Công nhận cuối năm 39.637 hộ, đạt tỷ lệ 95,73%. Công nhận 3 năm 32.897 hộ, đạt tỷ lệ 79,45 %.

Ngay từ đầu năm, toàn huyện có 93/93 ấp - khu phố đăng ký xây dựng ấp - khu phố văn hoá; trong đó có 23/93 ấp - khu phố đăng ký xây dựng ấp - khu phố văn hóa tiêu biểu. Tổ chức kiểm tra việc nâng chất xã văn hóa 10/20 xã, thị trấn; kết quả kiểm tra có Tam Hiệp, Long Hòa, Vang Quới Đông, Vang Quới Tây, Bình Thới, Bình Thắng, Lộc Thuận đạt loại tốt; Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị đạt loại khá. Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra xã Định Trung và Thị trấn. Kiểm tra đột xuất Vang Quới Đông, Phú Vang, Định Trung, Lộc Thuận và Thừa Đức. Phối hợp thẩm định tiêu chí đầu vào trong xây dựng xã nông thôn mới các xã: Thạnh Phước, Thới Lai và Lộc Thuận, qua thẩm định 3 xã đều đủ điều kiện đầu vào đăng ký xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng các xã ngày càng phát huy hiệu quả. (Ảnh: Tuyết Mai)

Bên cạnh đó, huyện Bình Đại còn tập trung thực hiện các tiêu chí người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan, người tốt việc tốt. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp chi tổ hội về tiêu chí, nội dung, đối tượng triển khai và thực hiện bình xét danh hiệu người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan. Thường xuyên phối hợp với hệ thống Đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn đưa tin, bài về gương tiêu biểu, điển hình trong thực hiện gương người tốt việc tốt, người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan để mọi người học tập, noi theo. Qua tuyên truyền vận động có 103.351/104.043 người đăng ký thực hiện tiêu chí người lớn gương mẫu; 24.939/25.225 trẻ em đăng ký thực hiện tiêu chí trẻ em chăm ngoan. 107.543/108.378 người đăng ký thực hiện người tốt việc tốt. Kết quả bình xét công nhận 99.181 người lớn gương mẫu đạt 98.1 %; 24.310 trẻ em chăm ngoan đạt 96.5%; 106.286 đạt người tốt việc tốt đạt 98.1%.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại nhằm nâng cao sức khỏe, thể chất cho nhân dân. Số người luyện tập thể thao thường xuyên và hộ đạt chuẩn gia đình thể thao ngày càng tăng lên.  Nhận thức được tầm quan trọng của phong trào thể dục thể thao đã có cá nhân, tổ chức mạnh dạn đầu tư xây dựng các cơ sở hoạt động thể dục thể thao, trò chơi cho trẻ em ở các xã: Long Định, Phú Vang, Phú Thuận, Châu Hưng, Thị trấn, Lộc thuận. Nâng tổng số xã có cơ sở hoạt động thể dục thể thao xã hội hóa toàn huyện: Thị trấn, Bình Thới, Thới Lai, Lộc Thuận và Thới Thuận. Số hộ gia đình đạt gia đình thể thao là 16.734hộ, đạt tỷ lệ 40.42%.

Tiếp tục hướng dẫn xây dựng, nâng chất cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Qua đó có 62 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng, nâng chất cơ quan, đơn vị văn hóa. Đến tháng 11, đã tổ chức kiểm tra được 12 cơ quan, đơn vị văn hóa; kết quả có 12 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần đầu năm 2019. Nâng tổng số đến nay, toàn huyện có 31 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa được công nhận lần đầu.

Đón nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đình Phú Thuận. (Ảnh: Tuyết Mai)

Trong năm, Ban giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng các xã, thị trấn; Ban chủ nhiệm nhà văn hóa – khu thể thao ấp, khu phố có xây dựng kế hoạch hoạt động và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, tọa đàm, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì đã góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân và tạo môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Đặc biệt, năm 2019 phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Cộng đồng vui hội làng dừa" 100% ấp, khu phố gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhìn chung, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Bình Đại ngày càng được nâng cao về chất lượng, thực hiện xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới, nhất là việc lồng ghép với phong trào "Ngày Chủ Nhật Nông thôn mới" ở các địa phương, nhiều nhất là lĩnh vực cảnh quan môi trường, thiết chế văn hóa hộ gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.