Thạnh Phú có 171 mô hình “Dân vận khéo” được công nhận

Ngày đăng bài: 18/03/2020 | Tác giả: Minh Mừng

Năm 2019, toàn huyện Thạnh Phú đăng ký xây dựng 241 mô hình "Dân vận khéo" các cấp, trong đó cấp tỉnh 40, cấp huyện 136, cấp xã 65 mô hình.

Sau khi thẩm định, kiểm tra thực tế từ địa phương, các tổ kiểm tra đề xuất 131 mô hình cấp tỉnh, huyện để xem xét công nhận, trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo huyện đã đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét 26 mô hình, huyện 105 mô hình.

Kết quả có 116 mô hình được công nhận, đạt 88,5%, trong đó có 10 mô hình cấp tỉnh và 106 mô hình được cấp huyện công nhận. Ngoài ra cấp xã công nhận 55 mô hình. Nâng tổng số toàn huyện có 171 mô hình được đề nghị công nhận đạt 87,2%.

Qua triển khai xây dựng mô hình, các địa phương, các Ban vận động đã chủ động nắm được tình hình nhân dân khá sâu sát, xác định được điểm mấu chốt của "Dân vận khéo" là công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động đã tạo tiền đề để huy động các nguồn lực trong nhân dân giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội theo nội dung mô hình đăng ký thực hiện.

Tuyến đường nông thôn tại xã Quới Điền (Ảnh: Minh Mừng)

Để phong trào thi đua "Dân vận khéo" đạt hiệu quả sâu rộng và toàn diện hơn, Ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Phú đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020. Cụ thể, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo" thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhất là việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh, chỉ đạo xây dựng mô hình "dân vận khéo".

Đổi mới về nội dung, phương pháp và bổ sung hoàn thiện các tiêu chí đánh giá làm cho mục tiêu của phong trào xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tiếp tục đa đạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện phong trào. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từng lúc đưa phong trào phát triển sâu rộng trong đời sống người dân; quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng những mô hình thật sự tiêu biểu để nhân rộng nhất là duy trì các mô hình 5 năm; quan tâm xây dựng mô hình trên lĩnh vực môi trường, an ninh trật tự, tôn giáo, quân sự...

Đối với các mô hình điển hình tiêu biểu của địa phương, đề nghị ban chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm công nhận và có khen thưởng, nhân rộng.