Tân Thiềng tập trung xây dựng, nâng cấp chuỗi giá trị cây giống

Ngày đăng bài: 19/05/2020 | Tác giả: Việt Cường

Mấy năm gần đây, diện tích cây giống của xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách ngày càng phát triển mạnh. Từ 72,51 ha năm 2015 đến năm 2019 đã tăng lên 333 ha. Sản xuất cây giống thuận lợi đã giúp cho thu nhập của người dân tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ, lên 50 triệu đồng/người/năm.

Tại Đại hội Đảng bộ xã Tân Thiềng nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã thống nhất cao chọn việc "Xây dựng hoàn thiện, nâng cấp chuỗi giá trị cây giống" là nhiệm vụ đột phá trong 5 năm tới.

Xã Tân Thiềng cụ thể hóa kế hoạch phân kỳ theo từng giai đoạn: Từ năm 2020-2021: nghiên cứu xây dựng thương hiệu, hoàn thiện chuỗi giá trị cây giống, lồng ghép với việc nâng chất Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thiềng. Từ năm 2022-2023: nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất cây giống, nâng chất HTX nông nghiệp Tân Thiềng hoạt động có hiệu quả đúng theo Luật HTX năm 2012. Từ năm 2024-2025: Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị cây giống đã hình thành theo hướng bền vững, tạo ra sản phẩm chất lượng và nhân rộng ra một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực khác tại địa phương. Đảm bảo trên 80% các hộ sản xuất cây giống, sản phẩm nông nghiệp khác đều tham gia vào quy trình chuỗi giá trị và làm thành viên của HTX nông nghiệp Tân Thiềng.

Thu nhập của người dân xã Tân Thiềng tăng cao nhờ nghề sản xuất cây giống. (Ảnh: Việt Cường)

Để thực hiện thành công mục tiêu này, xã Tân Thiềng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về xu hướng phát triển của chuỗi giá trị. Đồng thời tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động thông tin, truyền thông về sản xuất cây giống theo chuỗi giá trị gắn với hoạt động của Hợp tác xã kiểu mới, về mối liên kết ngang giữa các hộ sản xuất và liên kết dọc thông qua việc tham gia tổ hợp tác và hợp tác xã. Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, đặc biệt là hệ thống giao thông dẫn vào khu vực sản xuất, hệ thống thủy lợi đảm bảo ngăn mặn trữ ngọt, hoàn thiện công trình trụ sở của Hợp tác xã.

Rà soát bổ sung kịp thời quy hoạch vùng sản xuất cây giống, nhất là xây dựng được vùng nguyên liệu đầu vào của sản phẩm xây dựng chuỗi, đảm bảo phù hợp với điều kiện sinh thái và nhu cầu của thị trường. Xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu các chủng loại cây đầu dòng, cung cấp mắt ghép đảm bảo yêu cầu thị trường. Phát huy tốt vai trò hạt nhân của HTX trong việc kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ; thay đổi dần sản xuất tự phát, nhỏ lẻ trong nông dân sang sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, đảm bảo số lượng lẫn chất lượng.

Phối hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất cây giống; triển khai kịp thời và đầy đủ các cơ chế chính sách, nhất là chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ mới cho nông dân và cơ sở, doanh nghiệp. Tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành chức năng xây dựng thương hiệu sản phẩm cây giống của xã Tân Thiềng cũng như xác lập chỉ dẫn địa lý sản phẩm; hỗ trợ các hộ, cơ sở, doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất và kinh doanh cây giống.